Google
 Novedades
 Noticias Vieiro
 Información sobre Vieiro
 Dónde estamos
 Saludas
 Actividades
 Servicios
 Nuestras Asociaciones
 Premios y galardones
 Reconocimentos
 Recortes de Prensa
 Gente contra la droga
 Revista
 Publicaciones
 Galerías
 Enlaces
 Estado de cuentas
 Hazte socio
 Infórmate
 Contacto

S. M. La Reina
Xunta de Galicia
Diputación Coruña
Alcalde de Carballo
Alcalde Laracha
Alcalde de Cabana
Alcalde Laxe
Alcalde Coristanco
Alcalde Malpica
Alcalde Ponteceso
18/09/2019
Busca noticias: 
Vista de Impresión


INFORME AÑO 2014

MEMORIAS DOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGAS E DO SERVIZO DE ATENCION XURIDICO SOCIAL O T0XICOMANO, REALIZADOS POLA:.

AMBITO XUVENTUDE

MEMORIA PROGRAMA NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?

ÁMBITO: XUVENTUDE
PROGRAMA: NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?
TIPO: Selectiva

PRESENTACIÓN DO PROGRAMA

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Xuventude
TIPO DE PREVENCIÓN: Selectiva
TIPO DE PROGRAMA: Novo
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 01-10-2014
DATA FIN: 30-10-2014
DURACIÓN (MESES): 1
ENTORNO: Concello de Carballo A Coruña
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria:400 Poboación total destinataria:120
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio-Medio
Tipo de colectivo Alumnos/as (4º de ESO)
Número 120

XUSTIFIACION
Análise da situación
Unha porcentaxe relevante de adolescentes do concello de Carballo de entre 12 e 18 anos, consumiron algunha vez distintas drogas, fundamentalmente alcohol, tabaco e cannabis e, en menor medida, drogas de síntese ou cocaína. Os patróns de consumo de drogas próximo ao abuso estanse consolidando no estilo de vida dos mozos/as, sobre todo en contextos lúdicos da fin de semana, dado que unha grande porcentaxe deles manteñen consumos de risco ou condutas de abuso de distintas drogas. A presenza destes consumos constitúe un motivo de preocupación para a comunidade educativa, debido ás disrupcións que os mozos/as provocan na aula demandando así actuacións encamiñadas a mellorar estas condutas. Para dar resposta a esta necesidade, ponse en marcha este programa de prevención selectiva, destinado a alumnos/as de 4º de ESO en situación de risco.


OBXECTIVOS XERAIS
-Reducir os consumos experimentais de cannabis e outras drogas ilícitas entre os beneficiarios do programa.
- Reducir a porcentaxe de consumidores habituais
- Reducir o consumo abusico de alcohol nas fins de semana.
- Fortalecer a integración dos alumnos/as con condutas de risco no sistema educativo.
- Reducir a presenza de condutas disruptivas nas aulas relacionadas co consumo de drogas por parte dos alumnos/as.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
- Ofrecer aos alumnos/as unha formación preventiva sobre as sustancias e as consecuencias do seu consumo clara, realista e adecuada.
- Mellorar a información dos alumnos/as sobre as sustancias, efectos e consecuencias en aspectos físicos, psíquicos, sociais e legais.
- Incrementar a percepción do risco relacionado co uso de drogas entre o alumnado.
- Mellorar as habilidades sociais do alumado para facer novos amigos/as.

METODOLOXÍA
O programa céntrase na detección de alumnos/as en situación de risco en relación coas drogas, e responder ás necesidades específicas percibidas en cada centro educativo mediante a oferta de dous niveis de desenvolvemento:
- Primeiro nivel: Intervención selectiva e programada nas aulas, dirixida a adolescentes e menores escolarizados de 4º de ESO nos que se detectaron situacións de conflito en relación coas drogas.
- Segundo nivel: Intervención selectiva dirixida a aqueles casos que esixan dunha intervención máis específica para a súa abordaxe dada a especial problemática de condutas de abuso que presentan.
Para definir o nivel de intervención analizarase a situación concreta de cada centro segundo a información recollida a través dun protocolo que se cubrirá con responsables do centro educativo. Segundo os datos obtidos, definiranse os contidos concretos para cada centro escolar, conxuntamente co profesorado e cos pais/nais.
Este programa levarase a cabo utilizando técnicas interactivas, co apoio de audiovisuais. As sesións terán unha estrutura flexible, aberta e adaptable aos coñecementos e intereses do alumnado, potenciando o desenvolvemento de habilidades de intercambio de opinións e de interacción grupal como factor de aprendizaxe. A intervención na aula levarase a cabo mediante diálogos simultáneos, Philips 6-6, discusións dirixidas remuíño de ideas, rumor/clínica do rumor

MODELO TEÓRICO
O programa está baseado no modelo de estilos de vida e factores de risco que o condicionan (CALAFAT, A. et al., 1992), centrándose en proporcionar información sobre as drogas que se consumen, dar a coñecer os factores de risco e de protección nos ámbitos persoal, familiar, escolar e comunitario; ensinar habilidades de afrontamento de situacións de risco; intervir coa familia, informando, sensibilizando e apoiando en situacións de dificultade.

Temporalidade / Cronograma
A duración estimada do programa será de 1 mes. Neste período desenvolveranse un mínimo de 4 sesións de 50 minutos cada unha. A periodicidade entre elas non superará a semana.
Establecerase un cronograma funcional acorde coa programación dos centros educativos, podendo aplicarse ao longo de todo o curso.
Dada a flexibilidade do programa, non se pode establecer un calendario pechado, pero propoñemos unha proposta orientativa que sería comezar no mes de Novembro do 2013.

AVALIACIÓN

Cuantitativa
- Número de centros escolares adscritos ao programa sobre o total de centros que imparten 4º de ESO.
- Número de aulas onde se implementa o programa sobre o total de aulas de 4º de ESO.
- Número de alumnos que participan no programa sobre o total de alumnos de 4º de ESO.
- Número de reunións mantidas pola técnico de prevención cos educadores, titores/as e orientadores/as dos centros educativos e pais/nais.
- Número de guías informativas para pais/nais e para a mocidade distribuídas.
- Carteis informativos distribuídos.
- Material gráfico.
- Número de protocolos elaborados para avaliar a situación.
- Número de sesións formativas desenvolvidas na aula e duración.

Cualitativa
- Folla de rexistro sistemático de actividades realizadas.
- Escala de valoración do proceso para profesores/as.
- Escala de valoración do proceso para técnicos de prevención.
- Escala de satisfacción co programa para alumnos/as.
- Escala de satisfacción co programa para nais/pais.

INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Número de participantes
Inicio do programa.

Población diana.
Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Inicio do programa
Final do programa
Variables relac. Con el programa
Satisfacción co programa
Final do programa
Variables relac con la comunidad
Observación
Durante o programa
Variables sociodemograficas
Idade de inicio no consumo de tabaco, alcohol e outras drogas e prevalencia do consumo
Durante o programa


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros educativos
Páxina web

Ingresos previstos:

DXIXSP 1.745,62 Admón. Autonómica(outras Consellerías)0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello,Mancomunidade91,88
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 1.837,50

Gastos previstos:
Persoal 1.687,50
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis) 150,00
Prensa, Revista, Libros(Documentación)0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 1.837,50


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número
Manuales 120
Guias 120
Posters 6
Videos 4
Página web 1


COORDINACION- Equipos directivos, orientadores e titures dos I.E.S, país/naisMEMORIA PROGRAMA CAMBIO DE SENTIDO (AUTOESCUELAS)

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: CAMBIO DE SENTIDO
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Xuvenil
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 01-09-2014
DATA FIN: 30-12-2014
DURACIÓN (MESES): 4
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2.013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 150
Poboación total destinataria: 30
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio-Medio
Tipo de colectivo Número
Xóvenes 25
Outros - Propietarios Autoescolas 5

MARCO TEÓRICO
O programa “Cambio de sentido” baséase na teoría cognitiva-social (BANDURA, A. 1986).

XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Esta teoría asume a importancia do condicionamento clásico, operante e do vicario e como estes poden ser modulados pola autoeficacia.
O programa ten en consideración catro aspectos básicos que foron apuntados como guía de calquera iniciativa de promoción da saúde (GENERALITAT VALENCIANA, 1993):

 Dispoñer de información adecuada é unha condición necesaria, pero non suficiente. Recorrer ao medo como única estratexia de cambio condutual, resultou ser ineficaz, pois na conduta de saúde interveñen outros condicionantes ademais dos aversivos.

 Traballar sobre os valores e as actitudes, e avaliar a súa xénese social, cultural e familiar, coa finalidade de poder intervir sobre ela.

 Non se poden esperar modificacións nas condutas das persoas sen pasar por un proceso de motivación e participación en que a poboación destinataria das actuacións educativas se sinta implicada e comprometida.

 Para lograr a motivación, a participación e o nivel de compromiso neste proceso de cambio, a poboación destinataria debe tomar conciencia dos problemas que se pretenden resolver, así como desexar e valorar positivamente os beneficios que se pretenden conseguir. Isto exixe traballar a partir das necesidades reais e percibidas, e propoñer solucións non só tecnicamente factibles, senón socialmente aceptadas.


XUSTIFICACION:

A morbilidade e mortalidade derivadas dos accidentes de tráfico constitúen un problema importante nas sociedades industrializadas, estimándose que arredor de 55.000 persoas morren cada ano na Unión Europea debido aos accidentes de tráfico e en máis de 150.000 os europeos que sofren invalidez permanente por esta causa.
En España, a situación é especialmente grave, como o confirma que no ano 2006 un total de 4.104 persoas perderon a vida en accidentes de tráfico, 21.379 resultaron feridos graves e 122.027 feridos leves (MINISTERIO do INTERIOR, 2007). Destes falecementos un total de 278 tiveron lugar en Galicia.
A pesar de que nos últimos anos se vén observando un descenso continuado no número de mortos en accidentes de tráfico rexistrados en Galicia, os accidentes de tráfico constitúen un problema social de grande importancia, cun alto custo económico e humano.
Os datos dispoñibles sinalan que o denominado “factor humano” é o principal responsable dos accidentes de tráfico, tal e como demostran os datos obxectivos provenientes das investigacións realizadas tanto no noso país como no resto do mundo (MOVIG, KL. et al., 2004, RUSH, C. 1998, FARROW, JA. 1987). Os estudos internacionais afirman que, de entre todas as estratexias que existen para intervir sobre esta problemática, as preventivas son as que mostran unha maior eficacia e rendibilidade económica e social, xa que tratan de incidir en que o accidente non se produza (GREGERSON, NP. 1996, SOCIE, EM. et al., 1994).
De igual forma, os datos achegados polo Observatorio Nacional de Seguridade Viaria (DXT, 2007) confirman que existe un maior risco de accidentalidade viaria en certos sectores da poboación, como ocorre coa mocidade:

• Os accidentes de tráfico seguen sendo a primeira causa de mortalidade entre os mozos de 15 a 24 anos, como o confirma o feito de que o 37% dos falecementos que se rexistraron no ano 2006 entre este grupo de idade fosen provocados por accidentes de tráfico.

• A pesar de que os mozos de 15 a 24 anos representan só o 11% da poboación española e o 10% do censo de condutores, supoñen o 18% dos mortos en accidentes de tráfico e o 24% dos feridos graves.

Como se pode observar a partir destes datos, os mozos condutores están sobrerrepresentados nos accidentes de tráfico en comparación con outros grupos de maior idade. Estudos complementarios indican que os mozos, con recente concesión do permiso de conducir, presentan a maior frecuencia de uso do vehículo, normalmente en desprazamentos moi curtos. Así mesmo, sinalan que a falta de habilidades de manexo do vehículo, xunto ao consumo excesivo de alcohol e outras drogas, son factores que contribúen, de forma decisiva, ao incremento dos accidentes (MONTORO, L. 1991, GONZÁLEZ LUQUE, JC. 1997). Neste sentido,destaca o feito de que o 41% das mortes en accidentes de tráfico de mozos de 18 a 24 teñen lugar durante o sábado e o domingo.

Ante este problema, tanto as institucións públicas e privadas implicadas, como os técnicos de prevención de drogodependencias, deben asumir a súa responsabilidade para mellorar a actual situación, dado que a evidencia dispoñible actualmente sinala que investir en educación viaria dos mozos, desde a autoescola, repercute de forma positiva en mellorar o futuro comportamento dos mozos ao volante dun vehículo (ZUCKER e NOLL, 1982; GREGERSON, 1996).

OBXECTIVOS XERAIS

¬ Mellorar a información dos alumnos das autoescolas en relación cos riscos asociados á condución de vehículos baixo os efectos do consumo de alcohol ou outras drogas.

¬ Incrementar a percepción de “vulnerabilidade persoal” derivada da condución dun vehículo tras consumir alcohol ou outras drogas.

¬ Reducir o número de accidentes viarios entre a mocidade nos cales interveñen o alcohol ou outras drogas.

¬ Reducir o número de lesionados e mortos en accidentes viarios entre a mocidade nos cales interveñen o alcohol ou outras drogas.

¬ Promover actitudes e condutas máis seguras e responsables na condución de vehículos entre a poboación que se prepara para obter o permiso de conducir nas autoescolas, baseadas en evitar o consumo de alcohol ou outras drogas, no respecto das taxas de alcoholemia, no uso de cintos de seguridade e en evitar conducir ante o menor síntoma de sono ou cansazo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

¬ Facilitar información sobre o impacto que a inxestión de alcohol ou outras drogas ten sobre as habilidades ou capacidades para a condución e a conduta.
¬ Incrementar a percepción do risco asociada á condución de vehículos baixo os afectos do alcohol ou outras drogas.
¬ Reforzar a motivación para evitar o uso do vehículo cando se superen as taxas máximas de alcoholemia permitidas.
¬ Promover entre os alumnos das autoescolas alternativas á condución baixo os efectos das drogas.

METODOLOXÍA

FASE 1: Promoción e coordinación do programa coas autoescolas

¬ Remisión por parte da Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias (Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde) dun escrito a todas as autoescolas de Galicia onde se informa do contido do programa e da oferta de colaboración para a súa implementación.

¬ Realización dunha xornada informativa para a presentación dos contidos do pro- grama a propietarios e profesores de autoescolas (unha xornada de catro horas por provincia e ano).

¬ Contacto por parte dos técnicos dos equipos de prevención do PGD cos pro- pietarios de autoescolas existentes na súa zona de influencia. Este contacto debe servir para presentar as características e os obxectivos do programa e obter a cooperación da autoescola para a súa implementación.

¬ Unha vez obtida a colaboración da autoescola procederase a fixar o día no cal se porá en marcha o programa.

¬ Preparación e remisión de materiais de apoio ás autoescolas adscritas ao programa.

FASE 2: Execución do programa

¬ Presentación das sesións e dos seus obxectivos aos alumnos.

¬ Aplicación do cuestionario de avaliación inicial (pretest) dos coñecementos, actitudes e comportamentos dos futuros condutores sobre o consumo de drogas e a condución).

¬ Desenvolvemento dos contidos de cada sesión, cun método participativo, dinámico e con apoio audiovisual e datos estatísticos.

¬ Aplicación dun cuestionario de avaliación (postest).

¬ A actividade conclúe cun resumo final, realizado polo profesional responsable do desenvolvemento das sesións, coas principais conclusións dos contidos abordados nela.

O profesional encargado do desenvolvemento do programa, utiliza un método pedagóxico activo, que conta coa experiencia e as opinións do alumnado, con apoio audiovisual e que trata de ser o máis dinámico posible.
ACTIVIDADESNome Actividade: CAMBIO DE SENTIDO
Poboación Tipo Actividade: Formación
Participante: 30

AVALIACIÓN
Cuantitativa
Mediante rexistros de participantes, observación, difusión de programa, número autoescolas participantes, número de xuntanzas realizadas, material distribuído.

Cualitativa

A tódolos alumnos participantes no programa aplicaráselles un breve cuestionario, previo e posterior á intervención, destinado a coñecer:

¬ A información xeral que dispoñen sobre o alcohol ou outras drogas.

¬ A información dispoñible sobre os efectos do alcohol/drogas na condución.

¬ A posición/actitude sobre as normas que restrinxen a condución baixo os efectos do alcohol ou outras drogas.

¬ As súas experiencias previas e expectativas de conduta futura en relación: á condución tras o consumo de alcohol ou outras drogas, á súa presenza como ocupante de vehículos conducidos por persoas baixo os efectos das drogas e utilización dos transportes públicos nas saídas nocturnas.

INDICADORES
indicadores
instrumentos
momentos
Poboación diana.
Variables intermedias (non referidas directamente a drogas ou distais)

REXISTRO DE PARTICIPACION
Durante el programa
INICIO
Población diana.
Variables relacionas con drogas
Coñecementos, actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
FINAL el programa
Variables relac.
Con el programa Grao SATISFACCIÓ
Final programa
Durante programa

ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Páxina web
Presentación institucional

Ingresos previstos:

DXIXSP 1.496,25 Admón. Autonómica (outras Consellerías)0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central0,00
Concello, Mancomunidade 78,75
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL 1.575,00

Gastos previstos:
Persoal 1.360,00
Colaboracións 0,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 215,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 00,00
Outros 0,00
TOTAL 1.575,00

MATERIAL A UTILIZAR

Tipo de material Número
Páxina web 1
Outros - Comunicados Prensa 3
Outros - Discos Contrólate 25
Outros - Trípticos 25
Outros - Cadernos Alumnos 25
CD-DVD 3
Reproductor DVD 1

COORDINACION.- Responsables de autoescuelas


M E M O R I A DO PROGRAMA XURIDICO SOCIAL ANO 2014

Levado a cabo pola ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO CARBALLO

MEMORIA DE ACTIVIDADES DO PROGRAMA DA AXUDA XURIDICO SOCIAL O MENOR E FAMILIAS

INICIO, SITUACION E HORARIOS DE ATENCION
O PAXS da Asociación Antidroga Vieiro, foi posto en funcionamento dende o ano 2001, inicióuse a causa da grande demanda que existia na zona debido os moitos consumidores de drogas que había , así como de unha importante poboación de xente marxinal. O centro de atención deste programa ubícase na sede desta entidade.

Para a implementación deste servizo utilizáronse as instalacións onde se encontra ubicado o local social da entidade, que conta cunha sala de espera, unha sala de reunións dotada de mobiliario necesario (mesas, cadeiras e estanterías) e dous despachos equipados con dous ordenadores, equipo multifunción, teléfono, archivadores e armarios.

Para o desenvolvemento, coordinación e difusión deste programa utilizamos, ademáis do material funxible necesario, diverso material informativo impreso e audiovisual (carteis, folletos, dípticos, etc

Numero de despachos: 1
Días de atención o público deste programa: de luns a venres todos os días de ano
Horario: de mañá: de l0,00 a 13,30 horas e de 17,00 a 19,30 horas pola tarde
Ubicación do centro: esta situado na calle Vázquez de Parga, 119 Bloque 4º Bajo Dcha.- 15100 CARBALLO (A Coruña)
Telófono: 981756161
Correo electrónico: vieiro@vieiro.org

Número CIF G15346315 adxuntase escaneado do mesmo

CONCELLOS E HABITANTES NOS QUE SE LEVA a cabo O PROGRAMA

A poboación destinataria do programa está comprendida nunha franxa de idade entre os 18 e os 52 anos, pertencentes a un medio ubicado entre o rural e o urbano e a unha clase media-baixa; presentan un nivel cultural predominantemente baixo.

As drogas máis utilizadas son a cocaína, heroína, cannabis, marihuana e alcohol e a alarma social é importante debido a frecuente comisión de delitos.

O contorno do PAXS da Asociación Antidroga Vieiro de Carballo comprende a área de saúde que abarca dende Laracha ata Fisterra englobando as Comarcas de BERGANTIÑOS, SONEIRA E FISTERRA que comprende os Concellos de: Carballo, Coristanco, Laracha, Malpìca, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Laxe, Camariñas, Muxía, Vimianzo, Zas, Cee, Corcubión, Dumbria e Fisterra que conta cunha poboación aproximada de 111.361 habitantes, adicados fundamentalmente ao sector servizo, construcción, industria, pequeno comercio e pesca.

Contamos cunha poboación moi extensa debido a que comprende 3 comarcas. Predomina nestas comarcas unha poboación marxinal e outra bastante extensa dedicada a pesca, nas cales o nivel de estudos a bastante precaria. Case todos os concellos teñen que ver moito coa costa, sendo os seus recursos económicos moi escasos.

HABITANTES DAS COMARCAS E CONCELLOS
PADRON DO 2013
COMARCAS
CONCELLOS
HABITANTES
TOTAL BERGANTIÑOS 69.908

Carballo 31.366
Laracha 11.375
Coristanco 6.875
Malpica 6.178
Ponteceso 5.964
Cabana 4.716
Laxe 3.434
SONEIRA 18.706
Camariñas 5.784
Vimianzo 7.849
Zas 4.983
FISTERRA 22.747
Cee 7.808
Corcubión 1.654
Dumbría 3.216
Fisterra 4.907
Muxía 5.162
TOTAL HABITANTES 111.361


DISTRIBUCION DE USUARIOS
Laracha………………………7
Laxe………………………………1
Carballo……………………29
Coristanco………………11
Malpica………………………6
Ponteceso…………………3
Cabana…………………………3
Camariñas…………………11
Zas……………………………… 3
Cee……………………………… 1
Fisterra………………… 5
Muxia………………………… 2
Carnota…………………… 1


TOTAL POR CONCELLOS 83
============================

INTERVENCIONS REALIZADAS
A C T I V I D A D E S

Entrevista con usuario ou familiares………………111
Contacto con avogado………108
Redacción de escrito xurídicos……………41
Solicitudes de informes terapéuticos………………………23
Xestión en xuzgados……………………………………… 21
Xestión en centros penitenciarios…… 2
Xestión ante outo organismo público…7
Solicitud suspensión sanción administrativa………… 16
Contacto con outo dispositivo do PGD..1
Solicitude de idulto…………………………………………2
Solicitude de suspensión de condena…7
Solicitude de sustitución de pena………9

TOTAL…………………………………… 348
=====================================


PROCESOS ABERTOS POR TIPO DE PROCEDEMENTO

Procedementos Penais…………………………… 41
Procedementos Civis…………………………… 1
Procedementos Administrativos………48
TOTAL...........................90

PROCESOS PENAIS ABERTOS POR TIPO DE DELITO

Lesións……………………………………………........11
Furto……………………………………………………....... 3
Roubo…………………………………………………........11
Furto ou roubo de vehículos………………2
Tráfico de drogas……………………………………… 2
Delito contra a seguridade do tráfico………6
Homicidio………………………………………………......1
Falsedades……………………………………………….....2
Resistencia a la autoridad, atentado…2
Quebrantamiento de condena……………… 1

TOTAL PROCESOS PENAIS 41


PROCESOS PECHADOS POR MOTIVO DE SAIDA

Solución problemática…………………………… 65
Dependencia de centro penitenciario……6
Defunción………………………………………3
Abandono…………………………….....3 TOTAL PROCESOS PECHADOS 77

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS NOS PROCEDEMENTOS

Celebración de xuizos……………………………20
Sentenzas…………………………………….......……23
Ingresos en prisión…………………………………5
Concesión suspensión sanción administrativa……11
Nova detención……………………………………1
Concesión liberdade condicional……1
Concesión suspensión condena………… 1

TOTAL 62

PERFIL DOS NOVOS USUARIOS
SEXO Home 37 94,9
Muller 2 5,1

ESTADOCIVIL
Solteiro 28 71,8
Casado 5 12,8
Viudo 1 2,6
Separado 5 12,8

FONTE PRINCIPAL DE REFERENCIA

Iniciativa do suxeito 5 12,8
Familiares e amigos 5 12,8
Outros serizos de droga da Xunta 27 69,2
Forzas de Seguridade 2 5,1

NIVEL DE ESTUDOS
Ensinanza primaria incompreta 15 38,5
Ensinanza primaria compreta 14 35,9
Ensinanza secundaria 1ª etapa 6 15,4
Ensinanza secundaria 2ª etapa 4 10,3

FONTE PRINCIPAL DE INSGRESOS

Actividad laboral 12 30,8
Actividades marxinais 1 2,6
Prestacions sociais 7 17,9
Prestacions desemprego 5 12,8
Axuda familiar 1 2,6
Outros 13 33,3

SITUACION LABORAL
Cont.indefinido ou cta. propia 2 5,1
Contrato temporal 7 17,9
Coa sua familia sen soldo 1 2,6
Parado sen traballo anterior 3 7,7
Parado con traballo anterior 20 51,3
Incapacitado permanente. Pens. 2 5,1
So labores do fogar 1 2,6
Outros 3 7,7

CONTINUA ESTUDANDO
Continua estudando 1 2,6
Non 38 97,4

CONVIVENCIA
So 7 17,9
Cos país 20 51,3
Coa parella únicamente 3 7,7
Coa parella e fillos 7 17,9
Outros 2

DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO
Heroína 28 71,8
Cocaina 6 15,4
Cannabis 3 7,7
Alcohol 2 5,1

EDAD
20-24 2 5,1
25-29 7 17,9
30-34 5 12,8
35-39 8 20,6
40 ou máis 17 43,6


EDAD INICIO CONSUMO DE DROGAS
0-14 4 10,3
15-18 20 51,3
19-24 11 28,2
25-29 2 5,1
35-39 2 5,1

EDAD PRIMER DELITO
Sen delito 20 51,3
1-16 1 2,6
17-19 5 12,8
20-24 5 12,8
25-29 4 10,3
30-34 2 5,1
35-39 1 2,6
40 ou máis 1 2,6

PROGRAMA DE TRATAMENTO
Sen programa 7 17,9
Acogida 3 7,7
Uad/ep libre de drogas 10 25,6
Ct-libre de drogas 1 2,6
Uad/ep-Metadona 18 46,2

Reunions de coordinacion con dispositivos da rede de salude mental
Debido a dilatada experiencia que ostenta a Asociación Antidroga Vieiro no tema da Axuda Xurídica e dado que se ven desenvolvendo dende o ano 1991 este programa, tanto a rede como esta entidade estamos con contacto permanente para levar a cabo calquer tipo de colaboración que se precise.
Independentemente da colaboración da rede de Saúde Mental, tamén estamos en contacto permanente cos seguientes organismos: Xuíces, Fiscais, Garda Civil, Policía, Centros Penitenciarios, Xuíces de Menores, etc.

RECLAMACIÓNS
Dende que entrou en funcionamento o servizo de atención xurídico-social ao toxicómano, non se presentou nengún tipo de queixa, suxestión ou reclamación por parte dos usuarios.
CONVENIENCIA DO PROGRAMA
Dada a extrema complicación dos problemas derivados das drogodependencias no ámbito da saúde que comprende as comarcas de Bergantiños, Soneira e Fisterra no tema xurídico, fai que se siga poñendo en funcionamento os instrumentos de asesoramento e orientación técnica e profesional que poidan dar solución a ditos problemas mantendo así o Servizo de Información e Orientación Xurídico Social de Axuda ó Drogodependente a instancias da Xunta de Galicia e seguindo as directrices da Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial un servizo constituído para orientar axeitadamente ó toxicómano e, por extensión, a súa familia, cara a súa recuperación e reinserción sociolaboral, en estreita colaboración cos centros terapéuticos, unidades asistenciais, xuíces, fiscais, avogados, equipos de tratamento de centros penitenciarios, etc. A finalidade deste programa consiste en que osusuarios teñan unhas garantías mínimas na súa relación e asistencia coa xustiza en materia administrativa, penal, civil,laboral, etc

OBXECTIVOS XERAIS

Facilitar información as persoas afectadas os órganos xudiciais que van adoptar decisións relacionadas coa situación xurídica dos mesmos.
Orientar ó afectado e a súa familia dos recursos da rede xeral sociosanitaria coa finalidade de facilitar a sua posterior incorporación na sociedade.
Facilitar medios materiais e humanos para atención a drogodependentes e familias con problemas tanto xurídicos como sociais.

ESPECÍFICOS

Mellorar a atención das persoas afectadas polos problemas das drogas
Realizar unha de apoio dentro do órgano xudicial para os toxicómanos con problemas legais.
Ofrecer información veraz, confidencial e anónima sobre temas xurídico-sociais os drogodependentes co fin de que poidan entender con claridade ó que se poden enfrentar para unha mellor resolución do problema.

Informar e orientar ós afectados e ás súas familias sobre o seus dereitos e a súa realidade xudicial.
Coordinar con avogados, procuradores, forenses e xuíces que interveñan no proceso xudicial na percura de solucións axeitadas.

METODOLOXIA
Trátase dun programa de atención, información, orientación e seguemento de usuarios de drogas con problemática legal.
O principal método de traballo é a información e atención directa individualizada a usuarios e familias presándolle asesoramento, seguemento e intervención en xulgados, comisarías, centros penitenciarios e administración. As intervencións son confidenciais e anónimas.
Nas intervencións cos afectados así como coas familias respéctanse: o dereito á confidencialidade, e o anonimato.
No desenvolvemento deste programa diferenciamos dúas fases:
1.- A realizada para atender, informar, asesorar e apoiar ós afectados e as súas familias sobre temas legais
2.- A de seguemento do proceso xudicial e intervención en xulgados, comisarías, abogados, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, etc para axilizar o proceso en curso.

O servizo realízase nos locais da asociación Vieiro e nos despachos dos avogados colaboradores do programa.
O servizo é gratuíto. Os días de atención ó público son: de luns a venres en horario de 10 a 13,30 e de 17 a 19,30, prestando atención noutros horarios se o require o caso.

AVALIACION
Para levar a cabo esta avaliación tivemos en conta o nivel de funcionamento e de eficacia do servizo, o nivel de satisfacción dos usuarios e a valoración por parte dos mesmos. O instrumento elaborado consitiu nun cuestionario que comprendiu un total
de 6 items. O tempo medio de pasación foi de 5 minutos.
O 90% dos usuarios considerou o servizo de moi útil, ó 75% dos usuarios resolvéuselle a súa situación xurídica, á case totalidade dos usuarios do servizo confirman que o mesmo lle foi de gran utilidade para axudarlle a resolver os problemas xurídicos, cualificando de moi eficiente o servizo o 90% dos enquisados.
Atendéronse 83 usuarios dos que 76 (91,5%) foron homes e 7 (8,5%)eran mulleres. A idade media está comprendida entre os 18 e os 52 anos.

O estado civil é: dun 71,8% solteiros, 12,8% casados e o 12,8% divorciados e viuvos 2,6 %. A fonte de referencia é dun 12,8% por iniciativa dosuxeito, o 12,8% de familiares e amigos e o 69,2% da UAD de Carballo e Forzas de Seguridade 5,1%
O nivel de estudos dos usuarios: 0 38,5 % teñen a enseñanza obrigatoria incompreta, o 35,9% a enseñanza obrigatoria compreta, e o 25,7% ten feito a ESO.

Hai que destacar que algunhas destas persoas fixeron uso varias veces do programa debido a que alguns deles teñen acumulado varios expedientes por temas relacionados coa xustiza e a administración debido sobre todo a que a maioria deles son persoas en situación maxinal

MEMORIA PROGRAMA NO AMBITO DA XUVENTUDE E ESCOLA

MEMORIA PROGRAMA NO AMBITO DA XUVENTUDE

ÁMBITO: XUVENTUDE
PROGRAMA: ACTIVA
TIPO: Universal
PRESENTACIÓN DO PROGRAMA
NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociación sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: ACTIVA
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Xuventude
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Novo
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 02-01-2014 DATA FIN: 20-12-2014
DURACIÓN (MESES): 12
ENTORNO: Concello
CARBALLO
A Coruña

Poboación total: 31.466 Padrón do ano 2013
POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 1.500
Poboación total destinataria: 1.220
Nivel cultural: Medio-Medio
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Mozos/as 1.200
Axentes Mediadores 20


XUSTIFICACIÓN
Os problemas relacionados co uso de drogas legais e ilegais por parte dos sectores máis novos da nosa sociedade constitúen un dos problemas de saúde pública con maior impacto nos países desenvolvidos.
A sensibilidade ante este fenómeno e os esforzos realizados no ámbito preventivo polo conxunto de administracións e institucións públicas e privadas que colaboran no desenvolvemento do Servizo de Drogodependencias e Tratornos Aditivos, parecen ter dado os seus froitos. Pero a pesar da relativa melloría que se vén observando nos hábitos de consumo de drogas e as actitudes fronte a elas entre a poboación galega, seguen rexistrándose elevados niveis de uso de determinadas substancias entre a mocidade, ademais dalgúns patróns de consumo problemáticos e unha baixa percepción dos riscos asociados ao consumo de certas drogas.
Neste sentido incorporamos dentro da nosa programación Activa, programa que incide de forma específica na poboación adolescente e nova co fin de reducir e retrasar o consumo experimental das distintas drogas entre este colectivo, así como mellorar a calidade da información dos adolescentes e mozos sobre as drogas e os seus efectosMARCO TEÓRICO

Modelo proposto por Calafat e colaboradores (CALAFAT, A, et al., 1985, CALAFAT, A. et al., 1986, CALAFAT, A. et al., 1992),

XUSTIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS SELECCIONADA
Para Calafat existen múltiples factores asociados ó consumo de drogas que encadra como factores de risco e factores de protección. Na que denomina factores de risco e protección, considera a coherencia social e os hábitos de consumo da sociedade, a familia, a escola, o uso do tempo libre, a relación cos compañeiros, a información, a personalidade, a experiencia con outras drogas e o consumo. Inclúense, como é apreciábel, os factores que son máis relevantes para que a persoa consuma ou deixe de consumir. A prevención oriéntase a influir sobre estes factores para que o individuo non consuma.
OBXECTIVOS XERAIS
• Reducir a intención de consumo de drogas no futuro.
• Incrementar a percepción do risco asociado ao consumo de drogas, en especial no caso do tabaco, o alcohol e o cannabis.
• Reducir a tolerancia/permisividade da xente nova respecto ao consumo de drogas no seu medio social próximo.
• Incrementar o rexeitamento dos novos fronte ao consumo de drogas.
• Mellorar a información sobre drogas entre a poboación xuvenil, favorecendo a toma de conciencia da problemática que xera o seu uso e/ou abuso.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
• Incrementar a información sobre os riscos asociados ao uso de drogas.
• Incrementar as habilidades básicas para anticiparse aos problemas que poidan xurdir polo uso/abuso de drogas.
• Incrementar as habilidades de resistencia.
• Favorecer a implicación e participación da poboación xuvenil en actividades de ocio saudables.

METODOLOXÍA
A implementación do programa axústase ao seguinte proceso:
1º. Captación e selección de mediadores xuvenís que asumirán o desenvolvemento do programa Activa no seu municipio.
Esta selección realizarase por parte dos profesionais dos equipos de prevención da DXIXSP entre institutos, oficinas de información xuvenil, asociacións xuvenís, clubes deportivos, etc. mediante a oferta/proposta a mozos que se axusten ao perfil xeral de “mediador xuvenil” para liderar o programa Activa no seu municipio.
Unha vez realizada a captación e selección, manterase unha reunión cos futuros mediadores xuvenís, para expoñer as liñas xerais do programa, o papel que se pretende que eles desempeñen, valorar a posibilidade de incorporar suxestións que presenten e aclarar calquera dúbida que poida xurdir.
2º. Formación dos mediadores seleccionados no campo da prevención das drogodependencias entre adolescentes e mozos.
Os temas que se abordarán nestas sesións de formación serán:
• Conceptos básicos en prevención de drogodependencias e bases da prevención dirixida á mocidade.
• Análise dos factores de risco e protección asociados ao consumo de drogas entre os novos.
• Definición do rol de mediador xuvenil. Funcións xerais, habilidades e exixencias.
• Establecemento e clarificación dos obxectivos que se queren alcanzar co programa Activa e do papel que desempeñarán os mediadores no seu contexto.
• O alcohol: patróns de consumo, efectos no or- ganismo e impacto na saúde e o benestar, efectos do alcohol na condución, publicidade do alcohol, lexislación, mitos e crenzas etc.
• O tabaco: impacto inmediato, a medio e longo prazo, factores que condicionan o seu consumo.
• O haxix, mitos e realidades.
• Os psicoestimulantes (cocaína e drogas de síntese): patróns de consumo, efectos asociados, condutas de risco etc.
• Patróns dominantes de ocupación do tempo libre entre os novos e alternativas de ocio.

A formación terá, en todo caso, unha duración mínima de 20 horas teórico-prácticas.
Cómpre ter presente que a formación de mediadores debe ser dinámica, é dicir, ademais de facilitar información e materiais, usarase o adestramento en dinámicas de grupo, dinámicas individuais e ensaio das actividades que despois terán que realizar cos mozos.
1º. Creación dun grupo de coordinación do programa no municipio.
Este grupo, que estará coordinado polos técnicos dos equipos de prevención, contará coa participación activa dos mediadores xuvenís que completasen o proceso formativo.
2º. Deseño polos integrantes do grupo de coordinación das actividades que desenvolverán os mediadores.
Trátase de deseñar e establecer o cronograma das actividades que, nese municipio concreto, os mediadores xuvenís van poñer en marcha con adolescentes e mozos que permitirá o logro dos obxectivos do programa (mellorar a súa información sobre as drogas e os efectos asociados, incrementar o risco asociado ao seu consumo e promover a realización de actividades de ocio saudables).
3º. Difusión das actividades informativas, de sensibilización e de ocio programadas.
Os mediadores deberán seleccionar os contidos das actividades informativas que desexen desenvolver cos novos e elixir os soportes que estimen adecuados para iso. Así mesmo, deberán organizar ou difundir actividades de ocio saudables que lles permitan a interacción cos destinatarios finais do programa.
a) Recursos materiais:
¬ Aula con material para realizar a formación de mediadores.
¬ Materiais para a difusión do programa: dípticos, carteis, cartas, adhesivos, mar- calibros etc.
¬ Material informático.
¬ Revista de publicación fixa.
¬ Material funxible.
¬ Material deportivo.

AVALIACIÓN
Cuantitativa
Que inclúe o rexistro dos seguintes indicadores:
¬ Número de mediadores captados para o programa.
¬ Mediadores xuvenís que foron formados.
¬ Número de actividades realizadas (in- formativas, de ocio etc.).
¬ Número de profesionais implicados nas diferentes actividades.
¬ Número de mozos participantes.
¬ Material editado.
¬ Material distribuído.
¬ Número de reunións celebradas polo grupo coordinador do programa.


Cualitativa
Realizarase unha avaliación cualitativa, extraída de enquisas, relativa ao:
• Grao de satisfacción coas actividades (paramozos e mediadores)
• Grao de aprendizaxe percibida (para mediado- res) (test-retest)
• Valoración do impacto que cren que as activi- dades terán nos seus iguais (para os mediadores).

Para poder realizar esta avaliación de proceso, du- rante o desenvolvemento do programa, manterase un rexistro sistemático de todas as actividades, segundo se vaian realizando.
2) Na fase de avaliación de resultados
A avaliación de resultados estará limitada exclusivamente aos mozos que participen de forma directa naquelas actividades do programa que permitan un contacto directo con eles (actividades de ocio, etc.). Nestes supostos aplicarase a todos os beneficiarios do programa un cuestionario inicial, previo á posta en marcha das actividades, co fin de coñe- cer o seu nivel inicial de coñecementos, actitudes, expectativas e hábitos de consumo en relación coas drogas. A aplicación deste cuestionario repetirase unha vez realizada a última intervención co obxectivo de comprobar se se produciron modi- ficacións dalgún destes indicadores, sobre os que supostamente incide o programa: coñecementos e información sobre as drogas e os seus efectos, actitudes fronte ás drogas, percepción do risco e intencións de consumo futuras e condutas de consumo.
No caso dos mediadores xuvenís aplicaranse un test e un retest coincidindo co inicio e a finalización da súa formación, onde ademais das variables antes mencionadas se avaliarán os cambios rexis- trados no seu nivel de coñecementos relevantes en prevención.
INDICADORES
Indicadores instrumentos Momentos
Poboacion diana. Variables intermedias Rexistro de participación nas diferentes actividades. Inicio do programa.
Población diana. Variables relacionas con drogas Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas Durante el programa
Variables relac. Con el programa Cuestionarios de satisfacción dos diferentes programas Final Actividade
Durante programa, inicio e final
Variables relac con la comunidad Observación Durante el programa
Variables sociodemograficas Idade de inicio no consumo de tabaco, alochol e outras drogas e prevalencia do consumo Durante do programa


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión / Orzamento
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros escolares
Páxina web
Ingresos previstos:
DXIXSP 3.990,00
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 210,00
Outros Organismos públicos 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 4.200,00


Gastos previstos:
Persoal 3.400,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 800,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 4.200,00


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número Folleto 1.000
Póster 10
Dipticos 1.200
Páxina web 1
Outros - Comunicados Prensa 2
Outros- cartas 30
Outros - Vídeos
Outros- Fotocopias 300
Outros- Carpetas de documentaciónCOORDINACION- Con equipos directivos dos I.E.S, técnico da oficina de información xuvenil, responsables de asociacións suvenis, deportivas, etc.


----------------------------------------


MEMORIA PROGRAMA NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?

ÁMBITO: XUVENTUDE
PROGRAMA: NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?
TIPO: Selectiva

PRESENTACIÓN DO PROGRAMA

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Xuventude
TIPO DE PREVENCIÓN: Selectiva
TIPO DE PROGRAMA: Novo
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 01-10-2014 DATA FIN: 30-10-2014
DURACIÓN (MESES): 1
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA

Poboación potencial beneficiaria: 400
Poboación total destinataria: 120
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio-Medio
Tipo de colectivo Número
Alumnos/as (4º de ESO) 120

XUSTIFIACION
Análise da situación
Unha porcentaxe relevante de adolescentes do concello de Carballo de entre 12 e 18 anos, consumiron algunha vez distintas drogas, fundamentalmente alcohol, tabaco e cannabis e, en menor medida, drogas de síntese ou cocaína. Os patróns de consumo de drogas próximo ao abuso estanse consolidando no estilo de vida dos mozos/as, sobre todo en contextos lúdicos da fin de semana, dado que unha grande porcentaxe deles manteñen consumos de risco ou condutas de abuso de distintas drogas. A presenza destes consumos constitúe un motivo de preocupación para a comunidade educativa, debido ás disrupcións que os mozos/as provocan na aula demandando así actuacións encamiñadas a mellorar estas condutas. Para dar resposta a esta necesidade, ponse en marcha este programa de prevención selectiva, destinado a alumnos/as de 4º de ESO en situación de risco.


OBXECTIVOS XERAIS
-Reducir os consumos experimentais de cannabis e outras drogas ilícitas entre os beneficiarios do programa.
- Reducir a porcentaxe de consumidores habituais
- Reducir o consumo abusico de alcohol nas fins de semana.
- Fortalecer a integración dos alumnos/as con condutas de risco no sistema educativo.
- Reducir a presenza de condutas disruptivas nas aulas relacionadas co consumo de drogas por parte dos alumnos/as.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
- Ofrecer aos alumnos/as unha formación preventiva sobre as sustancias e as consecuencias do seu consumo clara, realista e adecuada.
- Mellorar a información dos alumnos/as sobre as sustancias, efectos e consecuencias en aspectos físicos, psíquicos, sociais e legais.
- Incrementar a percepción do risco relacionado co uso de drogas entre o alumnado.
- Mellorar as habilidades sociais do alumado para facer novos amigos/as.

METODOLOXÍA
O programa céntrase na detección de alumnos/as en situación de risco en relación coas drogas, e responder ás necesidades específicas percibidas en cada centro educativo mediante a oferta de dous niveis de desenvolvemento:
- Primeiro nivel: Intervención selectiva e programada nas aulas, dirixida a adolescentes e menores escolarizados de 4º de ESO nos que se detectaron situacións de conflito en relación coas drogas.
- Segundo nivel: Intervención selectiva dirixida a aqueles casos que esixan dunha intervención máis específica para a súa abordaxe dada a especial problemática de condutas de abuso que presentan.
Para definir o nivel de intervención analizarase a situación concreta de cada centro segundo a información recollida a través dun protocolo que se cubrirá con responsables do centro educativo. Segundo os datos obtidos, definiranse os contidos concretos para cada centro escolar, conxuntamente co profesorado e cos pais/nais.
Este programa levarase a cabo utilizando técnicas interactivas, co apoio de audiovisuais. As sesións terán unha estrutura flexible, aberta e adaptable aos coñecementos e intereses do alumnado, potenciando o desenvolvemento de habilidades de intercambio de opinións e de interacción grupal como factor de aprendizaxe. A intervención na aula levarase a cabo mediante diálogos simultáneos, Philips 6-6, discusións dirixidas remuíño de ideas, rumor/clínica do rumor

MODELO TEÓRICO
O programa está baseado no modelo de estilos de vida e factores de risco que o condicionan (CALAFAT, A. et al., 1992), centrándose en proporcionar información sobre as drogas que se consumen, dar a coñecer os factores de risco e de protección nos ámbitos persoal, familiar, escolar e comunitario; ensinar habilidades de afrontamento de situacións de risco; intervir coa familia, informando, sensibilizando e apoiando en situacións de dificultade.

Temporalidade / Cronograma
A duración estimada do programa será de 1 mes. Neste período desenvolveranse un mínimo de 4 sesións de 50 minutos cada unha. A periodicidade entre elas non superará a semana.
Establecerase un cronograma funcional acorde coa programación dos centros educativos, podendo aplicarse ao longo de todo o curso.
Dada a flexibilidade do programa, non se pode establecer un calendario pechado, pero propoñemos unha proposta orientativa que sería comezar no mes de Novembro do 2013.

AVALIACIÓN

Cuantitativa
- Número de centros escolares adscritos ao programa sobre o total de centros que imparten 4º de ESO.
- Número de aulas onde se implementa o programa sobre o total de aulas de 4º de ESO.
- Número de alumnos que participan no programa sobre o total de alumnos de 4º de ESO.
- Número de reunións mantidas pola técnico de prevención cos educadores, titores/as e orientadores/as dos centros educativos e pais/nais.
- Número de guías informativas para pais/nais e para a mocidade distribuídas.
- Carteis informativos distribuídos.
- Material gráfico.
- Número de protocolos elaborados para avaliar a situación.
- Número de sesións formativas desenvolvidas na aula e duración.

Cualitativa
- Folla de rexistro sistemático de actividades realizadas.
- Escala de valoración do proceso para profesores/as.
- Escala de valoración do proceso para técnicos de prevención.
- Escala de satisfacción co programa para alumnos/as.
- Escala de satisfacción co programa para nais/pais.

INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Número de participantes
Inicio do programa.

Población diana. Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Inicio do programa
Final do programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa Final do programa
Variables relac con la comunidad Observación Durante o programa
Variables sociodemograficas Idade de inicio no consumo de tabaco, alcohol e outras drogas e prevalencia do consumo Durante o programa


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros educativos
Páxina web

Ingresos previstos:

DXIXSP 1.745,62
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 91,88
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 1.837,50

Gastos previstos:
Persoal 1.687,50
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis) 150,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 1.837,50


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número
Manuales 120
Guias 120
Posters 6
Videos 4
Página web 1


COORDINACION- Equipos directivos, orientadores e titures dos I.E.S, país/nais, etc.


---------------------------------------


MEMORIA PROGRAMA CAMBIO DE SENTIDO (AUTOESCUELAS)


NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: CAMBIO DE SENTIDO
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Xuvenil
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 01-09-2014 DATA FIN: 30-12-2014
DURACIÓN (MESES): 4
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2.013

POBOACIÓN DESTINATARIA

Poboación potencial beneficiaria: 150
Poboación total destinataria: 30
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio-Medio
Tipo de colectivo Número
Xóvenes 25
Outros - Propietarios Autoescolas 5


MARCO TEÓRICO

O programa “Cambio de sentido” baséase na teoría cognitiva-social (BANDURA, A. 1986).

XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Esta teoría asume a importancia do condicionamento clásico, operante e do vicario e como estes poden ser modulados pola autoeficacia.
O programa ten en consideración catro aspectos básicos que foron apuntados como guía de calquera iniciativa de promoción da saúde (GENERALITAT VALENCIANA, 1993):
 Dispoñer de información adecuada é unha condición necesaria, pero non suficiente. Recorrer ao medo como única estratexia de cambio condutual, resultou ser ineficaz, pois na conduta de saúde interveñen outros condicionantes ademais dos aversivos.
 Traballar sobre os valores e as actitudes, e avaliar a súa xénese social, cultural e familiar, coa finalidade de poder intervir sobre ela.
 Non se poden esperar modificacións nas condutas das persoas sen pasar por un proceso de motivación e participación en que a poboación destinataria das actuacións educativas se sinta implicada e comprometida.

 Para lograr a motivación, a participación e o nivel de compromiso neste proceso de cambio, a poboación destinataria debe tomar conciencia dos problemas que se pretenden resolver, así como desexar e valorar positivamente os beneficios que se pretenden conseguir. Isto exixe traballar a partir das necesidades reais e percibidas, e propoñer solucións non só tecnicamente factibles, senón socialmente aceptadas.


XUSTIFICACION:

A morbilidade e mortalidade derivadas dos accidentes de tráfico constitúen un problema importante nas sociedades industrializadas, estimándose que arredor de 55.000 persoas morren cada ano na Unión Europea debido aos accidentes de tráfico e en máis de 150.000 os europeos que sofren invalidez permanente por esta causa.
En España, a situación é especialmente grave, como o confirma que no ano 2006 un total de 4.104 persoas perderon a vida en accidentes de tráfico, 21.379 resultaron feridos graves e 122.027 feridos leves (MINISTERIO do INTERIOR, 2007). Destes falecementos un total de 278 tiveron lugar en Galicia.
A pesar de que nos últimos anos se vén observando un descenso continuado no número de mortos en accidentes de tráfico rexistrados en Galicia, os accidentes de tráfico constitúen un problema social de grande importancia, cun alto custo económico e humano.
Os datos dispoñibles sinalan que o denominado “factor humano” é o principal responsable dos accidentes de tráfico, tal e como demostran os datos obxectivos provenientes das investigacións realizadas tanto no noso país como no resto do mundo (MOVIG, KL. et al., 2004, RUSH, C. 1998, FARROW, JA. 1987). Os estudos internacionais afirman que, de entre todas as estratexias que existen para intervir sobre esta problemática, as preventivas son as que mostran unha maior eficacia e rendibilidade económica e social, xa que tratan de incidir en que o accidente non se produza (GREGERSON, NP. 1996, SOCIE, EM. et al., 1994).
De igual forma, os datos achegados polo Observatorio Nacional de Seguridade Viaria (DXT, 2007) confirman que existe un maior risco de accidentalidade viaria en certos sectores da poboación, como ocorre coa mocidade:

• Os accidentes de tráfico seguen sendo a primeira causa de mortalidade entre os mozos de 15 a 24 anos, como o confirma o feito de que o 37% dos falecementos que se rexistraron no ano 2006 entre este grupo de idade fosen provocados por accidentes de tráfico.
• A pesar de que os mozos de 15 a 24 anos representan só o 11% da poboación española e o 10% do censo de condutores, supoñen o 18% dos mortos en accidentes de tráfico e o 24% dos feridos graves.

Como se pode observar a partir destes datos, os mozos condutores están sobrerrepresentados nos accidentes de tráfico en comparación con outros grupos de maior idade. Estudos complementarios indican que os mozos, con recente concesión do permiso de conducir, presentan a maior frecuencia de uso do vehículo, normalmente en desprazamentos moi curtos. Así mesmo, sinalan que a falta de habilidades de manexo do vehículo, xunto ao consumo excesivo de alcohol e outras drogas, son factores que contribúen, de forma decisiva, ao incremento dos accidentes (MONTORO, L. 1991, GONZÁLEZ LUQUE, JC. 1997). Neste sentido,destaca o feito de que o 41% das mortes en accidentes de tráfico de mozos de 18 a 24 teñen lugar durante o sábado e o domingo.
Ante este problema, tanto as institucións públicas e privadas implicadas, como os técnicos de prevención de drogodependencias, deben asumir a súa responsabilidade para mellorar a actual situación, dado que a evidencia dispoñible actualmente sinala que investir en educación viaria dos mozos, desde a autoescola, repercute de forma positiva en mellorar o futuro comportamento dos mozos ao volante dun vehículo (ZUCKER e NOLL, 1982; GREGERSON, 1996).

OBXECTIVOS XERAIS

¬ Mellorar a información dos alumnos das autoescolas en relación cos riscos asociados á condución de vehículos baixo os efectos do consumo de alcohol ou outras drogas.
¬ Incrementar a percepción de “vulnerabilidade persoal” derivada da condución dun vehículo tras consumir alcohol ou outras drogas.
¬ Reducir o número de accidentes viarios entre a mocidade nos cales interveñen o alcohol ou outras drogas.
¬ Reducir o número de lesionados e mortos en accidentes viarios entre a mocidade nos cales interveñen o alcohol ou outras drogas.
¬ Promover actitudes e condutas máis seguras e responsables na condución de vehículos entre a poboación que se prepara para obter o permiso de conducir nas autoescolas, baseadas en evitar o consumo de alcohol ou outras drogas, no respecto das taxas de alcoholemia, no uso de cintos de seguridade e en evitar conducir ante o menor síntoma de sono ou cansazo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

¬ Facilitar información sobre o impacto que a inxestión de alcohol ou outras drogas ten sobre as habilidades ou capacidades para a condución e a conduta.
¬ Incrementar a percepción do risco asociada á condución de vehículos baixo os afectos do alcohol ou outras drogas.
¬ Reforzar a motivación para evitar o uso do vehículo cando se superen as taxas máximas de alcoholemia permitidas.
¬ Promover entre os alumnos das autoescolas alternativas á condución baixo os efectos das drogas.


METODOLOXÍA

FASE 1: Promoción e coordinación do programa coas autoescolas

¬ Remisión por parte da Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias (Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde) dun escrito a todas as autoescolas de Galicia onde se informa do contido do programa e da oferta de colaboración para a súa implementación.
¬ Realización dunha xornada informativa para a presentación dos contidos do pro- grama a propietarios e profesores de autoescolas (unha xornada de catro horas por provincia e ano).
¬ Contacto por parte dos técnicos dos equipos de prevención do PGD cos pro- pietarios de autoescolas existentes na súa zona de influencia. Este contacto debe servir para presentar as características e os obxectivos do programa e obter a cooperación da autoescola para a súa implementación.
¬ Unha vez obtida a colaboración da autoescola procederase a fixar o día no cal se porá en marcha o programa.
¬ Preparación e remisión de materiais de apoio ás autoescolas adscritas ao programa.
FASE 2: Execución do programa

¬ Presentación das sesións e dos seus obxectivos aos alumnos.
¬ Aplicación do cuestionario de avaliación inicial (pretest) dos coñecementos, actitudes e comportamentos dos futuros condutores sobre o consumo de drogas e a condución).
¬ Desenvolvemento dos contidos de cada sesión, cun método participativo, dinámico e con apoio audiovisual e datos estatísticos.
¬ Aplicación dun cuestionario de avaliación (postest).
¬ A actividade conclúe cun resumo final, realizado polo profesional responsable do desenvolvemento das sesións, coas principais conclusións dos contidos abordados nela.

O profesional encargado do desenvolvemento do programa, utiliza un método pedagóxico activo, que conta coa experiencia e as opinións do alumnado, con apoio audiovisual e que trata de ser o máis dinámico posible.

----------------------------------------

ACTIVIDADES

Nome Actividade: CAMBIO DE SENTIDO
Poboación Tipo Actividade: Formación
Participante: 30

AVALIACIÓN
Cuantitativa
Mediante rexistros de participantes, observación, difusión de programa, número autoescolas participantes, número de xuntanzas realizadas, material distribuído.

Cualitativa

A tódolos alumnos participantes no programa aplicaráselles un breve cuestionario, previo e posterior á intervención, destinado a coñecer:

¬ A información xeral que dispoñen sobre o alcohol ou outras drogas.
¬ A información dispoñible sobre os efectos do alcohol/drogas na condución.
¬ A posición/actitude sobre as normas que restrinxen a condución baixo os efectos do alcohol ou outras drogas.
¬ As súas experiencias previas e expectativas de conduta futura en relación: á condución tras o consumo de alcohol ou outras drogas, á súa presenza como ocupante de vehículos conducidos por persoas baixo os efectos das drogas e utilización dos transportes públicos nas saídas nocturnas.

INDICADORES

indicadores instrumentos momentos
Poboación diana. Variables intermedias (non referidas directamente a drogas ou distais) REXISTRO DE PARTICIPACION Durnte el programa
INICIO
Población diana. Variables relacionas con drogas Coñecementos, actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas FINAL el programa
Variables relac. Con el programa Grao SATISFACCIÓN Final programa
Durante programa


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Páxina web
Presentación institucional

Ingresos previstos:

DXIXSP 1.496,25
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 78,75
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL 1.575,00Gastos previstos:
Persoal 1.360,00
Colaboracións 0,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 215,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 00,00
Outros 0,00
TOTAL 1.575,00MATERIAL A UTILIZAR

Tipo de material Número
Páxina web 1
Outros - Comunicados Prensa 3
Outros - Discos Contrólate 25
Outros - Trípticos 25
Outros - Cadernos Alumnos 25
CD-DVD 3
Reproductor DVD 1


COORDINACION.- Responsables de autoescuelas.

MEMORIA PROGRAMA NO AMBITO DA ESCOLA


MEMORIA PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA NA AULA

ÁMBITO: EDUCATIVO
PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA NA AULA
TIPO: Universal
NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA NA AULA
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Educativo
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 08-01-2014 DATA FIN: 31-12-2014
DURACIÓN (MESES): 15
ENTORNO: Concello
CARBALLO
A Coruña

Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 5.000
Poboación total destinataria: 2.548
Nivel cultural: Medio-Medio
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Escolares ESO 1.008
Escolares E.P 540
Escolares E.I, EP, ESO e POST O. 1.000

XUSTIFICACION:

O inicio do consumo de drogas prodúcese básicamente durante a adolescencia, nalgúns casos constitúe o primeiro paso cara unha implicación máis problemática de situacións de abuso. É ista a etapa da vida na que se produce a necesidade de asumir a propia identidade ante os cambios psicofísicos, así como na percura de autonomía e independencia. O grupo de iguais adquire un peso importante como fonte de hábitos, actitudes, valores e modos de vida que, tomando como referencia o contexto social, poden resultar ou non adaptativos, ou positivos, polo que é preciso dar a coñecer mensaxes obxectivas sobre a verdadeira repercusión do abuso de alcohol e outras drogas entre os xóvenes e do inicio do hábito tabáquico en idades novas, así como técnicas de manipulación e mensaxes ocultas que utiliza a publicidade xa que o consumismo é un dos factores de risco no inicio do consumo das diferentes sustancias como valor dominante da sociedade actual fronte outro tipo de valores.
Estes son os motivos que fan que se desenvolva este programa no medio escolar xa que consideramos que é unha área fundamental de intervención debido á posibilidade de continuidade e integración dos contidos da educación para a saúde de forma transversal para o currículo. A intervención neste ámbito debe permitir informar e capacitar en estratexias de prevención así como profundizar, relacionar, argumentar e incorporar os debates cotidianos desterrando os prexuízos e a desinformación sobre drogodependencias.

MODELO TEORICO

Modelos de estilos de vida e factores de risco que o condicionan de Calafat et al
Teoría da aprendizaje social e teoría social de Bandura.

XUSTIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS SELECCIONADA

Inscrito na teoría da aprendizaxe social e teoría cognitiva de Bandura, integrando compoñentes como a autoeficacia. As actividades do programa teñen como referente o determinismo recíproco entre a conducta, os factores coginitivos e persoais e as influencias ambientais. O concepto “droga” insértase noutros conceptos e prácticas conductuais máis globais atendendo ás características evolutivas de cada etapa educativa, como: hábitos de saúde, autoestima, habilidades sociais, toma de decisións, presión de grupo. Asimismo, e atendendo ó obxectivo de influir na intención de consumo futuro de drogas, preténdese actuar nas crenzas de invulnerabilidade e búsqueda de sensacións.
Para Calafat existen múltiples factores asociados ó consumo de drogas que encadra como factores de risco e factores de protección. Na que denomina factores de risco e protección, considera a coherencia social e os hábitos de consumo da sociedade, a familia, a escola, o uso do tempo libre, a relación cos compañeiros, a información, a personalidade, a experiencia con outras drogas e o consumo. Inclúense, como é apreciábel, os factores que son máis relevantes para que a persoa consuma ou deixe de consumir. A prevención oriéntase a influir sobre estes factores para que o individuo non consuma.

OBXECTIVOS XERAIS

- Contribuir á maduración psicoafectiva, á adquisición de hábitos básicos de saúde e benestar e ó inicio dun traballo preventivo sobre o abuso de drogas en etapas temperás da vida.
- Proporcionar ós escolares as habilidades necesarias para enfrentarse axeitadamente ás influencias sociais que incitan ó consumo de sustancias e, en especial, ás presións de grupos de amigos, actuando tanto sobre os factores de protección como de risco asociados.
- Contrarrestar a influencia de factores que poidan favorecer a aparición de problemas de consumo, tales como a falla de información, subxectividade da mesma, crenzas de autoprotección e resistencia ó dano.
- Contribuir a evitar ou retrasar a idade de inicio do consumo de tabaco, alcohol e outras drogas.
- Actuar sobre os xoves que se iniciaron nas drogas ou outras conductas adictivas para evitar o consumo.


OBXECTIVOS ESPECIFICOS
- Ofrecer ós escolares información veraz sobre os efectos, riscos e consecuencias derivados do consumo de drogas.
- Aumentar a percepción de risco relacionada con consumos de alcohol, tabaco e outras drogas.
- Ensinar habilidades para relacionarse cos iguais.
- Aprender a rechazar a presión de grupo dun xeito asertivo e eficaz.
- Aprender a solucionar conflictos.
- Aprender a desenvolver axeitadamente os recursos persoais.
- Aclarar conceptos e actitudes sobre drogodependencias.
- Propoñer alternativas de ocio facilitadoras de experiencias novedosas para os escolares.
- Informar, orientar e canalizar as demandas do profesorado no referente a cuestións relacionadas co fenómeno das drogodependencias.
- Formar e informar ós xóvenes derivados polos centros educativos en materia de drogas.
- Informar ó alumnado dos riscos que entraña o uso inadecuado das novas tecnologías.
- Aprender a tomar decisións asumindo as súas consecuencias.


METODOLOXÍA

O contexto de aplicación do programa son os centros escolares. O marco de actuación vai dende Educación Infantil, Educación Primaria, e 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, PCPI, DC ata ciclos formativos.
A poboación diana deste programa é:

¬ Poboación final: alumnos de educación infantil, primaria, secundaria e postobrigatoria, de entre 5 e 18 anos.
¬ Poboación mediadora: comunidade educativa (mestres e titores).

Lévase a cabo a través das seguintes fases:

FASE 1: PROMOCIÓN DO PROGRAMA

- Remisión dun escrito informativo sobre o programa a tódolos equipos directivos e departamentos de orientación dos centros educativos de primaria e secundaria.
- Realización de visitas concertadas a tódolos centros para levar a cabo xuntanzas informativas con profesores/as co fin de ofertar as actividades deste programa para realizar a presentación, seguemento e avaliación dos proxectos e outros materiais educativos de prevención de drogodependencias.
- Unha vez inscritos os centros educativos, procederase a fixar os días nos cais se poñerá en marcha o programa, así como hora e periodicidade das sesións.


FASE 2: EXECUCIÓN DO PROGRAMA:

- Aplicación dun cuestionario inicial (pretest) dos coñecementos e actitudes dos alumnos/as.
- Presentación das sesións e dos seus obxectivos ós alumnos/as do programa.
- Desenvolvemento dos contidos de cada sesión que se complementarán coa utilización de material audio-visual e impreso. Serán titorizadas polos/as psicólogos/as da asociación encargados/as de impartir o programa.
- Aplicación dun cuestionario de evaluación (postest) dos coñecementos, actitudes e valoración do programa por parte dos alumnos/as.

Trátase dun programa práctico, dinámico e participativo que utiliza unha metodoloxía grupal, a través de métodos participativos que potencien a implicación e colaboración dos escolares (discusión dirixida, debate, role-playing,…), pedagógica e activa tratando de aunar os sistemas
clásicos de comunicación baseada na dinámica de grupos e no fomento da participación dos asistentes co fin de axudar ós escolares a desenvolver actitudes e habilidades que lles permitan actuar en función dos coñecementos adquiridos.

----------------------------------------

ACTIVIDADES

Nome Actividade: CONCURSO ESCOLAR DE DEBUXO: POR UNHA VIDA SÁ
Poboación Participante: 1.038
Tipo Actividade: Lecer e tempo libre

Nome Actividade: PROGRAMA DE ADESTRAMENTO EN HABILIDADES DE VIDA
Poboación Participante: 899
Tipo Actividade: Seguimento e coordinación de programas

Nome Actividade: CONSTRUÍNDO SAÚDE
Poboación Participante: 566
Tipo Actividade: Seguimento e coordinación de programas

Nome Actividade: HABILIDADES SOCIOEMOCINAIS
Poboación Participante: 10
Tipo Actividade: Formación

Nome Actividade: EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS
Poboación Participante: 35
Tipo Actividade: Seguimento e coordinación de programas

AVALIACIÓN
Cuantitativa:

- Número de centros escolares que participan no programa sobre o total de centros escolares que imparten eses niveis.
- Número de aulas de 3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1º,2º, 3º e 4º de ESO onde se implementou o programa sobre o total de aulas nos respectivos niveis educativos.
- Número de alumnos/as beneficiarios directos do programa.


Cualitativa:

- Folla de rexistro sistemático de actividades realizadas.
- Escala de valoración do proceso para profesores/as.
- Escala de valoración do proceso para técnicos de prevención.
- Escala de satisfacción do programa para alumnos/as.INDICADORES

Indicadores instrumentos Momentos
Poboacion diana. Variables intermedias Rexistro de participación nas diferentes actividades. Inicio do programa.
Población diana. Variables relacionas con drogas Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas Durante el programa
Variables relac. Con el programa Cuestionarios de satisfacción dos diferentes programas Final Actividade
Durante programa, inicio e final
Variables relac con la comunidad Observación Durante el programa
Variables sociodemograficas Idade de inicio no consumo de tabaco, alochol e outras drogas e prevalencia do consumo Durante do programa


DIFUSIÓN / ORZAMENTO
ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros escolares
Páxina web

Ingresos previstos:
DXIXSKP………………………………………… 18.363,98.
Admón. Autonómica (outras Consellerías)
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade ……………………… 966,52
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 19.330,50
Gastos previstos:
Persoal ……………………………………………… 17.930,50
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 1.400,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 19.330,50


MATERIAL A UTILIZAR

Tipo de material Número
Boletín 1.100
CD-DVD 14
Folleto 1.100
Póster 8
Páxina web 1
Outros - Cadernos alumnos 500
Outros - Guías Profesores
Outros - Comunicados Prensa 5
Outros - Guías Alumnos 1.100
Unidade didáctica
Outros - Vídeos 14


COORDINACION - Equipos directivos, titores e orientadores dos centros educativos

----------------------------------------

MEMORIA PROGRAMA PPCDE-SAUDE NA ESCOLA

ÁMBITO: EDUCATIVO
PROGRAMA: PROGRAMA PPCDE-SAUDE NA ESCOLA
TIPO: Universal

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociación sen animo de lucro
NOME DO PROGRAMA: PPCDE-SAÚDE NA ESCOLA
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Educativo
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 08-01-2014 DATA FIN: 31-12-14
DURACIÓN (MESES): 15
ENTORNO: Concello
CARBALLO
A Coruña

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2.013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 2.100
Poboación total destinataria: 825
Nivel cultural: Medio baixo
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Escolares 798
Profesorado 27

XUSTIFICACION:

O consumo de drogas constitúe un dos problemas máis importantes a que se enfrontan as sociedades actuais, non só pola súa extensión, senón tamén pola gravidade das consecuencias individuais e sociais derivadas del. O Programa de prevención do consumo de drogas no ámbito educativo (PPCDE) desnvólvese co obxectivo de modificar as crenzas e actitudes dos alumnos ante as drogas, así como reducir o seu consumo e a intención de consumir no futuro.

O PPCDE ten en conta que o consumo de drogas está influído por numerosos factores, e que a súa prevención desde o ámbito educativo debe considerar, tanto a prevalencia de consumo de drogas existente na poboación destinataria, como os factores de risco e protección presentes na dita poboación (DXPNSD 1996, 1997, 2000 a e 2000 b).

Tanto a Lei 2/1996, de Galicia sobre drogas e o anteproxecto de Lei integral en materia de drogodependencias e outros trastornos adictivos, como o Plan de Galicia sobre Drogas 2007-2009, establecen que a escola é un ámbito fundamental para o desenvolvemento das políticas preventivas. Isto é así porque reúne unha serie de vantaxes para o desenvolvemento da acción preventiva:

- Permite intervir co conxunto dos nenos e adolescentes da comunidade autónoma en idades moi temperás, cando aínda non se iniciou o contacto coas drogas.
- A idade escolar constitúe unha época rica en cambios e decisiva na maduración, en que se van adquirindo hábitos e modelos de comportamento sobre os que se pode incidir con certa facilidade.
- Posibilita a continuidade no tempo da acción preventiva sobre unha mesma poboación, reforzando e complementando o traballo a medida que os alumnos progresan no sistema educativo.
- Constitúe, xunto coa familia, a principal instancia socializadora, o que lle permite integrar a prevención das drogodependencias de forma natural no desempeño da súa función educativa xeral.
- Dispón de recursos humanos altamente especializados para o desenvolvemento de tarefas pedagóxicas e de estruturas organizativas e materiais para a implementación de programas de prevención sen necesidade de realizar grandes investimentos en recursos humanos, técnicos, materiais ou financeiros.
- O profesorado, polo seu coñecemento do ámbito escolar, pode adecuar as súas intervencións aos grupos destinatarios da acción preventiva.
- A escola é o lugar de encontro e colaboración cos outros ámbitos: familia, asociacións, recursos sociais etc. A escola é un ámbito idóneo para desenvolver programas preventivos e procesos estables de intervención implicando o ámbito familiar e comunitario.

MODELO TEORICO
Teoría da aprendizaje social e teoría social de Bandura.

XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS
O programa susténtase na teoría cognitiva condutual de Bandura (BANDURA, A. 1986), en especial nun dos seus compoñentes centrais, como é o concepto de auto eficacia. Segundo este modelo existe un determinismo recíproco entre a conduta, os factores cognitivos e outros persoais e as influencias ambientais.

OBXECTIVOS XERAIS

Promover a adopción de estilos de vida saudables entre a poboación escolar, potenciando diversos factores de protección e reducindo o impacto de determinados factores de risco asociados ao consumo de drogas.

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

Influír sobre as seguintes dimensións dos escolares que participen no programa:
¬ As crenzas e actitudes dos escolares sobre as drogas.
¬ As intencións de consumo futuras.
¬ Os hábitos de consumo (prevalencia, frecuencia e cantidade consumida).


ACTIVIDADES

Nome Actividade: SAÚDE NA ESCOLA (PPCDE)
Poboación Participante: 825
Tipo Actividade: Seguimento e coordinación de programas

METODOLOXÍA

Para a implementación do PPCDE, a Asociación Vieiro é a encargada de presentar o programa e os seus materiais aos centros educativos que están dentro do seu ámbito municipal. Unha vez realizada a presentación cada centro decide voluntariamente se se adhire ao programa.

En caso de que un centro decida levar a cabo o programa constituíse unha estrutura de comunicación e coordinación entre o centro educativo e a estrutura técnica do programa para conseguir que os contidos e materiais do PPCDE se integren no proxecto educativo do centro, de modo que queden incorporados na programación curricular.

O profesorado e os centros educativos dispoñen do persoal ténico da Asociación Vieiro que os proverá do material do programa, apoiará a súa aplicación, promoverá actividades formativas e realizará o seguimento. A comunicación entre o profesor e o profesional de prevención será fundamental para conseguir os obxectivos de implantación e extensión do programa, e fará que os seus efectos teñan eco no propio centro educativo, na familia e na comunidade.

A duración do programa é variable, sendo cada centro escolar ou profesor quen decide sobre a utilización do programa e a súa duración, en función das súas necesidades concretas. Non obstante, considérase necesario dedicarlle un mínimo de entre 10 e 20 horas cada curso, para que o programa sexa minimamente eficaz.

Para a aplicación do programa establecerase un cronograma funcional acorde coa programación dos centros educativos. Para iso estableceremos os contactos previos cos orientadores/titores, para a presentación do material e para fixar conxuntamente o calendario de intervención, tendo en conta as necesidades de tempo que establece o programa de titoría o programa pódese aplicar ao longo de todo o curso (dada a cantidade de propostas de actividades) ou ben por trimestres; todo isto quedará á decisión do propio titor/a ou do mestre de cada materia en postobrigatoria.

Dada a flexibilidade do programa, non é posible establecer un cronograma pechado para a implementación do programa. Non obstante, formúlase a continuación unha proposta simplemente orientativa:

Presentación do PPCDE aos centros escolares
Preinscrición centros
Inscrición definitiva
Formación do profesorado
Desenvolvemento do programa
Avaliación


AVALIACIÓN

Cuantitativa:

- Taxa de cobertura do programa entre os centros escolares.
- Número de aulas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria onde se implementou o programa sobre o total de aulas nos respectivos niveis educativos.
- Número de profesores/as que desenvolven o programa na súa aula sobre o total de docentes existentes nos respectivos niveis educativos.
- Número de alumnos/as beneficiarios directos do programa sobre o total de alumnos/as existentes nos respectivos niveis educativos.


Cualitativa:


- Folla de rexistro sistemático de actividades realizadas.
- Escala de valoración do proceso para profesores/as.
- Escala de valoración do proceso para técnicos de prevención.
- Escala de satisfacción co programa para alumnos/as.
- Escala de satisfacción co programa para nais/pais.


INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Número de participantes
Inicio do programa.

Población diana. Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Inicio do programa
Final do programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa Final do programa
Variables relac con la comunidad Observación Durante o programa
Variables sociodemograficas Idade de inicio no consumo de tabaco, alcohol e outras drogas e prevalencia do consumo Durante o programa


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros educativos
Páxina web

Ingresos previstos:

DXIXSP 598,50
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0 0,00
Concello, Mancomunidade 31,50
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 630,00

Gastos previstos:
Persoal 630,00
Colaboracións 0,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 0,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 630,00


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número

Disponible en la Web de Vieiro segín nueva norma.


COORDINACION- Dirección, departamento de orientación e profesorado dos centros escolares.


MEMORIA DO PROGRANA NO ÁMBITO LABORAL

MEMORIA DO PROGRANA NO ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO: LABORAL
PROGRAMA: AO ALCANCE
TIPO: Universal

PRESENTACIÓN DO PROGRAMA

NOME DA ENTIDADE: Asociacion Antidroga Vieiro
TIPO DE ENTIDADE: Concello
NOME DO PROGRAMA: AO ALCANCE
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Laboral
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 01-03-2014 DATA FIN: 20-12-2014
DURACIÓN (MESES): 9
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN
Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA

Poboación potencial beneficiaria: 120
Poboación total destinataria: 45
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio-Medio
Tipo de colectivo Número
Outros - TRABALLADORES 38
Outros - EMPRESARIOS 7

XUSTIFICACION:

Os datos proporcionados polo último estudo de ámbito nacional realizado en España para coñecer a incidencia das drogas no medio laboral (NAVARRO, J. e RODRÍGUEZ E, 2002) indican a exis- tencia dunhas elevadas prevalencias de uso das distintas drogas entre a poboación traballadora ocupada.
Aínda que nos últimos anos se produciu un lixeiro descenso no consumo da maior parte das drogas entre os traballadores, as prevalencias de consumo das distintas drogas, legais e ilegais, superan as rexistradas entre o conxunto da poboación. Isto débese a que sobre os traballadores converxen ademais de diversos factores de risco extralaborais (de carácter persoal, familiar e social) outros directamente relacionados coa actividade laboral.
Entre os factores de risco de carácter laboral que inciden sobre a poboación traballadora de Galicia (EDIS, 2004) os que revisten unha maior importancia serían: a mala situación contractual, a in- quietude ante o futuro laboral, o cansazo intenso no traballo, as xornadas de traballo prolongadas, a insatisfacción coa función ou o traballo, a insatisfacción co trato recibido polos superiores, os traballos a obra feita ou de alto rendemento e o cansazo ou estrés no traballo.

Os consumos de drogas teñen un impacto moi negativo sobre o medio laboral, afectando tanto os traballadores, que rexistran unha importante deterioración da súa saúde física e mental e da súa vida social e familiar, como as empresas. Os resultados do estudo “Incidencia de las drogas en el mundo laboral, 2001” (NAVARRO, J. e RODRÍGUEZ, E.2002) confirman os múltiples problemas de saúde, familiares e sociais que sofren os consumidores de drogas.
Son moitos e variados os efectos que o consumo de alcohol e outras drogas por parte dos traballa- dores teñen na actividade laboral, debido a que estas substancias alteran diversas funcións corpo- rais, a conduta, o xuízo, as percepcións sensoriais (vista, oído, tacto etc.) ou o estado de ánimo dos que as consomen. Alteracións que afectan de forma moi negativa o rendemento dos traballadores, incrementando de forma moi notable o risco de que se produzan accidentes laborais.
Con este programa perséguese promover intervencións preventivas que favorezan o coñecemento por parte de todas as instancias presentes no medio laboral de factores que favorecen o consumo de drogas, así como das posibles estratexias existentes para a súa modificación.

MARCO TEÓRICO

O marco teórico sobre o que se asenta o programa é o modelo sobre promoción da saúde proposto pola Organización Mundial da Saúde (WHO,1984, WHO, 1986), que demostrou durante as tres últimas décadas ser eficaz para abordar as distintas necesidades formuladas polo abuso de drogas no ámbito laboral.

XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Este modelo considera que os estilos de vida das persoas poden mellorar se se crean e/ou se fomentan as condicións necesarias para iso. Desde o punto de vista operativo o modelo de promoción da saúde postula diversas áreas de acción prioritarias, entre as que se encontran varias aptas para o seu desenvolvemento no marco laboral, tales como: establecer unha política saudable, crear contornos que promovan a saúde, fortalecer a acción comunitaria para a saúde, desenvolver as habilidades persoais para a adopción de estilos de vida saudables e reorientar os servizos sanitarios.

OBXECTIVOS XERAIS

¬ Reducir a prevalencia global dos consumos de alcohol e outras drogas entre os traballadores.
¬ Reducir o consumo de alcohol e tabaco en horario laboral.
¬Reducir a prevalencia dos consumos habituais de tabaco, alcohol e drogas ilícitas entre os traballadores
¬ Reducir a prevalencia de bebedores abusivos entre os traballadores.
¬ Reducir certos comportamentos de risco entre os traballadores asociados ao consumo de drogas (manexo de vehículos ou maquinaria perigosa tras a inxestión destas substancias.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

¬ Mellorar o nivel de coñecemento e a calidade da información dos traballadores sobre o impacto das diferentes drogas sobre a súa saúde e benestar persoal e a actividade laboral.
¬ Reducir a tolerancia social dos traballadores, directivos, representantes sindicais e membros dos servizos de prevención ante os consumos de alcohol e outras drogas.
¬ Incrementar o risco percibido asociado ao consumo de alcohol ou outras drogas por parte dos traballadores.
¬ Reducir a permisividade dos traballadores fronte ao consumo de alcohol ou outras drogas dentro da xornada laboral.
¬ Conseguir que se respecte a normativa que impide o consumo de tabaco nos centros de traballo cerrados.
¬ Conseguir que se respecte a normativa que impide o consumo de alcohol ou outras drogas durante a xornada laboral.
¬ Facilitar información e orientación aos traballadores con consumos problemáticos de alcohol ou outras drogas que faga posible o seu tratamento temperán en centros especializados.

METODOLOXÍA

O método que se seguirá para a implementación do programa axustarase ao seguinte esquema, o cal se levará a cabo a través nas seguintes fases:

1) Difusión do programa

- Remisión dun escrito informativo a tódolos sindicatos e empresarios informando do contido do programa e da oferta de colaboración para a súa implementación.
- Realización dunha xuntanza informativa para a presentación dos contidos do programa a empresarios así como cos delegados dos respectivos sindicatos

2) Recepción de demandas formuladas polas empresas para a implementación do programa

O técnico do equipo de prevención contactará coa persoa designada coa empresa para fixar unha reunión de traballo na cal se ampliará canta información sexa necesaria sobre o funcionamento do programa e para acordar os pasos que se deben seguir para a súa implantación. Ao final desta reunión, o representante da empresa asinará unha petición por escrito solicitando a alta no programa.

3) Execución do programa

A execución do programa daría comezo formalmente coa celebración dunha segunda reunión por parte do técnico do equipo de prevención cos responsables dos servizos de saúde laboral, prevención, recursos humanos, delegados de prevención, membros dos comités de saúde e seguridade e representantes dos traballadores para informalos dos contidos do programa e das actividades que se van poñer en marcha na empresa e para proceder á elaboración do “Estudo de necesidades en materia de prevención das drogodependencias”, cubrindo un cuestionario deseñado para o efecto e a achega de información complementaria por parte dos participantes na reunión.

Unha vez completada a avaliación de necesidades procederíase á adecuación dos contidos do programa ás demandas e necesidades específicas da empresa, tarefas que deberían ser acometidas nun prazo estimado dun mes. Unha vez remitidos os contidos de ambos documentos (estudo de necesidades e adecuación do programa) á persoa designada pola empresa como interlocutor da iniciativa e confirmada a aceptación do seu contido polos representantes dos traballadores, fixaríase o calendario de execución das actividades previstas no programa Ao alcance, pola seguinte orde:

¬ Curso básico e de especialización de mediadores laborais.
¬ Distribución entre os mediadores laborais da empresa o Manual para a posta en marcha de programa Ao alcance.
¬ Distribución dos materiais de información/sensibilización entre os traballadores da empresa.
¬ Execución do resto de medidas previstas no programa (orientación e asesoramento a traballadores, adopción de medidas de control da oferta e do consumo durante a xornada laboral etc.).

----------------------------------------

ACTIVIDADES

Nome Actividade: AO ALCANCE
Poboación Participante: 45
Tipo Actividade: Formación

AVALIACIÓN
Cuantitativa
Apoiarase nos seguintes indicadores:

¬ Nº de reunións mantidas con representantes da empresa durante os procesos de avaliación de necesidades e de axuste dos contidos do programa.
¬ Nº de cursos de formación de mediadores laborais realizados e de asistentes a eles.
¬ Nº de materiais distribuídos.
¬ Nº de usuarios dos servizos de información e orientación.
¬Nº de traballadores que recibiron consello médico para abandonar e/ou reducir o consumo de alcohol, tabaco ou outras drogas.
¬ Nº de traballadores derivados a servizos de tratamento externos.

Cualitativa

Antes de dar comezo ao desenvolvemento do programa, e no marco do estudo de avaliación de ne- cesidades, establécese a recollida de información sobre os seguintes aspectos:


¬ Información dos traballadores sobre as diferentes substancias.
¬ Actitudes dos traballadores fronte aos consumos de drogas.
¬ Grao de cumprimento da normativa legal en materia de venda e consumo de drogas nos centros de traballo.
¬ Hábitos de consumo de drogas dos traballadores.
¬ Impacto dos consumos de drogas na actividade laboral: taxa de absentismo, accidentalidade, invalideces e expedientes disciplinarios.

INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Rexistro de participación e grao de cohesión
Inicio do programa e durante

Población diana. Variables relacionas con drogas
Coñecementos, actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Durante el programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa e grao de interese Final Actividade


DIFUSIÓN / ORZAMENTO
ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Páxina web
Ingresos previstos:
DXIXSP 2.493,75
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 131,25
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 2.625,00

Gastos previstos:
Persoal 2.435,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis)190,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 2.625,00

MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número

Tripticos 45
Folleto 45
Outros – Guias 45
Póster 10
Páxina web 1
Carteles 10
Outros - Dípticos 45
Outros - Comunicados de Prensa 1

COORDINACION.- Representantes de empresas, sindicatos e mutuas de accidentes de traballo.


MEMORIA DO PROGRANA NO AMBITO FAMILIAR

MEMORIA DO PROGRAMA MAIS QUE UN TEITO

ÁMBITO: FAMILIAR
PROGRAMA: MAIS QUE UN TEITO
TIPO: Universal

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociación sen animo de lucro
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Familiar
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 14-01-14 DATA FIN: 15-06-14
DURACIÓN (MESES): 6 meses
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña

Poboación total: 31.466 Padrón do ano 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 1.200
Poboación total destinataria: 240
Nivel cultural: Medio-Medio
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Pais/Nais 240

XUSTIFICACIÓN

A familia ten unha función clave na socialización do individuo e contribúe decisivamente ao seu desenvolvemento social, emocional e cognitivo. É o primeiro grupo social do cal as persoas forman parte e, como en calquera núcleo social, os seus membros interactúan entre si de acordo cunhas regras de relación, uns roles e unhas funcións que van cambiando ao longo da vida dese grupo e en relación coa influencia doutros grupos sociais máis amplos (ALONSO, C. et al. 2004). Neste sistema inflúe todo o seu contorno, toda a comunidade en que interaccionan os seus membros dunha forma continuada.
A investigación desenvolvida ao longo das tres últimas décadas sinala que os pais ou titores, así como outros membros da familia, exercen unha influencia maior da que se cría ata agora na conduta dos nenos e nos estilos de vida dos adolescentes, en xeral e en todo o relacionado coas drogas (BRUNSWICK, A. MESSERI, P. e TITUS, S. 1992, BRY, BH. et al. 1997, ALEXANDER JF. et al., 2000, KAFTARIAN, SF. e KUMFER, KL. 2000).
A familia constitúe a primeira instancia de socialización e globalmente é a que ten máis influencia na formación e no desenvolvemento dos nenos e dos novos. É no seu seo onde estes nenos e mozos, a través da aprendizaxe e da observación das condutas dos adultos, se van capacitando para vivir en sociedade e para afrontar de forma adecuada as
novas situacións que se lles presentarán ao longo da vida, entre as que se inclúe a dispoñibilidade de drogas.
En suma, as intervencións preventivas dirixidas á familia promoven e facilitan o desenvolvemento da interacción familiar necesaria para canalizar modelos educativos capaces de promover estilos de vida saudable, libres dos problemas relacionados coas drogas (NIDA, 1997a).
Para cumprir a súa función preventiva as familias deben estar capacitadas para exercer unhas determinadas habilidades de xestión e funcionamento familiar. É dicir, para poder desenvolver a súa natural función educativa e preventiva, as familias deben dispoñer de adecuados recursos de xestión e funcionamento, que na maioría dos casos se desenvolven espontaneamente, pero que para algúns grupos en situación de risco, a adquisición destas capacidades require intervencións formativas que promovan a instauración de pautas de funcionamento e xestión capaces de minimizar patróns de risco e promover patróns de protección (KUMPFER, KL. 1997).
De acordo coa evidencia dispoñible sobre a importancia da familia na prevención dos problemas relacionados coas drogas, o Plan de Galicia sobre Drogas, baseándose na Lei 2/1996, do 8 de maio, incide desde hai anos no potencial que supón a intervención familiar, e sinala que as actuacións coas familias deben fomentar as habilidades educativas e de comunicación no seo familiar, incrementar o sentido de competencia dos pais e a súa capacidade para a resolución de problemas, así como conciencialos da importancia sobre o seu papel como axentes de saúde (artigo 1.4.3).

OBXECTIVOS XERAIS

Promover unha mayor implicación dos pais e mais ou titores, como axentes de saúde e fomentar a adquisición das competencias necesarias para que poidan desdenvolver esta importante función de forma adecuada.

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

- Mellorar as habilidades educativas, de xestión e de comunicación dos pais, nais ou titores que reciben a intervención.
- Promover e reforzar os factores de protección familiar, ao tempo que se pretende reducir o impacto dos factores de risco relacionados con este ámbito.
- Mellorar a calidade da información sobre drogas de que dispoñen os pais.
- Mellorar a habilidade dos participantes para o desenvolvemento de pautas consistentes de xestión familiar.
- Mellorar as actitudes educativas dos pais.
- Mellorar as actitudes preventivas dos pais.
- Sensibilizar ós pais/nais dos riscos que entraña o uso indebido das novas tecnologías da información e a comunicación, propiciando un uso controlado destas.

METODOLOXÍA

O programa dá comezo coa convocatoria dun “Encontro de pais-nais/profesorado/alumnado” a través dos alumnos. Este encontro serve para destacar a relevancia que teñen os consumos de drogas e as posibilidades dos pais/nais para actuar
como axentes preventivos, á vez que se presentan os obxectivos e contidos do programa.

Unha vez finalizado este encontro, realizado nunca única sesión, e en función da motivación, intereses e dispoñibilidade, ofértaselles aos pais e nais alí presentes a posibilidade de desenvolver o programa.

O método que se utilizará neste programa axústase aos seguintes principios:

• Levar a cabo un proceso de ensino activo.
• Levar a cabo un proceso de ensino progresivo.
• Levar a cabo un proceso de ensino de reforzo.
• Levar a cabo un proceso de ensino en grupo.
• Manter unha atención e orientación individualizada.

A forma habitual en que se desenvolve, é en formato de módulos ou sesións presenciais que se realizarán co grupo de pais/nais que acepten participar.

Os participantes nos grupos de “pais/nais” deben asignarse segundo o criterio de idade dos fillos. Se teñen fillos de varias idades deben inscribirse no grupo de idade daquel que máis lles preocupa.

O programa está deseñado inicialmente para a súa implementación ao longo do curso escolar. Non obstante, e tendo en consideración a importante variabilidade no número de sesións propostas en función da idade dos fillos, a duración do programa pode oscilar entre un e cinco meses, a razón dunha sesión semanal, en función das necesidades, interese e posiblidades de asistencia dos pais.

MODELO TEORICO

O programa susténtase no modelo sistémico (HALEY, J. 1976, MINUCHIN, S. 1974, STANTON, MD. E TODD, TC. 1982).

XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Segundo este modelo o término “sistema” refírese a que as experiencias e condutas dunha persoa están asociadas e dependen da conduta dos outros membros da familia. Ó enteder á familia como un sistema supón considerar que o todo é máis que a suma das súas partes. Isto é, as condutas dun individuo non se poden entender separadas do resto da súa familia. A familia é o sistema social básico, baixo o que se agrupan os membros da familia e os procesos (ex. regras de comportamento, roles, etc) que caracterizan as relacións entre os membros, e todos son recíprocamente independentes.

AVALIACIÓN

Cuantitativa

- Número de centros escolares aos que se presenta o programa.
- Número de pais/nais convocados para participar no programa.
- Número de asistentes as reunións de presentación do programa.

Cualitativa

- Folla de rexistro de pais/nais asistentes.
- Folla de rexistro sistemático de sesións e actividades.

INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Nº Participantes
Rexistro de asistencia
Inicio do programa e durante

Población diana. Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Durante el programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa e grao de interese Final Actividade


ORZAMENTO E MATERIAIS

Difusión / Orzamento

Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros escolares
Páxina web

Ingresos previstos:
DXIXSP 7.980,00
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 420,00
tros Organismos públicos 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 8.400,00

Gastos previstos:
Persoal 7.780,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 0,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 620,00
Outros 0,00
TOTAL: 8.400,00


MATERIAL A UTILIZAR

Tipo de material Número Folleto 240
Póster 10
Páxina web 1
Outros - Comunicados Prensa 4
Unidade didáctica 24
Outros - Vídeos 6
Outros- Fotocopias 700
Outros- Carpetas de documentación 240
Otros-Guias 240

COORDINACION- Con equipos directivos de centros educativos para cesión de aulas, coas directivas de anpas para a difusión e coordinación do programa.

----------------------------------------

MEMORIA DO PROGRAMA EN FAMILIA TODOS CONTAN

IDENTIFICACION DO PROGRAMA

AMBITO: FAMILIAR
PROGRAMA: EN FAMILIA TODOS CONTAN (padres con hijos con primeros consumos)
TIPO: Selectivo

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociación sen ánimo de lucro
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Familiar
TIPO DE PREVENCIÓN: Selectiva
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 20-01-2014 DATA FIN: 31-12-2014
DURANCION: 12 meses
ENTORNO: Concello de Carballo

Poboación total: 31.466 Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación potencial beneficiaria: 150
Poboación total destinataria: 50
Nivel cultural: Medio-Medio
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Pais/nNais 25
Fillos 25


XUSTIFICACION:

A investigación desenvolvida ao longo das tres últimas décadas indica que moitos dos factores de risco con maior impacto no desenvolvemento de problemas relacionados coas drogas se localizan no ámbito familiar (NIDA, 1997, NIDA, 2000). Estes condicionantes constitúen un reto para o normal desenvolvemento psicolóxico e social das persoas xa que teñen un grande impacto nas etapas temperás da infancia e da adolescencia.
Entre os factores familiares que contribúen a desenvolver unha maior vulnerabilidade fronte ás drogas destacan: a existencia dun ambiente familiar desestruturado, o consumo de drogas por parte do pai ou da nai, ou dos dous membros da parella, a incidencia de enfermidades mentais nos pais, e a carencia de pautas de xestión familiar adecuadas (KUMPFER, KL. e TURNER, CW.1991, TURNER, CW. 2000).
Os programas de prevención selectiva desenvolvidos no ámbito familiar contribúen a promover o desenvolvemento de factores de protección entre as familias que se encontran en situación de risco respecto ás drogas. Por iso se centran en proporcionar aos pais ou titores estratexias que contribúan a mellorar a comunicación familiar, as pautas de xestión e disciplina e o establecemento de normas consistentes no seo do núcleo familiar (LOCHMAN, JE. 2000, KUMFER, KL. e ALDER, S.2003). Precisamente, o programa “En familia, todos contan”, enmárcase neste grupo de iniciativas encamiñadas ao fortalecemento das capacidades familiares e á diminución dos factores de vulnerabilidade que constitúen unha seria ameaza para o desenvolvemento saudable das vidas de cada membro que integra a familia.

OBXECTIVOS XERAIS

¬ Mellorar as habilidades educativas, de xestión e de comunicación de pais ou titores de familias que se encontran en situación de vulnerabilidade fronte ás drogas.
¬ Incrementar os recursos familiares para minimizar as situacións problemáticas.
¬ Proporcionar aos pais ferramentas para identificar de forma precisa os factores de risco a que se encontra exposta a familia e intentar minimizalos mediante o desenvolvemento de habilidades que os capaciten para reconducir os problemas que teñen formulados.

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

¬ Mellorar as habilidades para o desenvolvemento de pautas consistentes de xestión familiar.
¬ Mellorar as actitudes preventivas.
¬ Mellorar as condutas relacionadas coas drogas.

METODOLOXÍA

O programa “En familia todos contan” lévase a cabo en forma de taller, a través de sesións grupais cos pais/nais cos que se intervén, en que se utilizan dinámicas grupais que tratan de fomentar ao máximo a participación de ambos os membros da parella.
Realízanse un total de cinco sesións, de hora e media de duración, con cada grupo de pais/nais participantes.
Os grupos non deben superar o número de 15 participantes. O criterio utilizado para a agrupación das familias que realizan o taller é, preferentemente, a coincidencia na idade dos fillos dos participantes ou, cando este criterio non se puidese utilizar, o da similitude das situacións conflitivas polas que foron seleccionadas.
A duración inicial do programa oscila entre dous e tres meses. Non obstante, esta adáptase ás necesidades e dispoñibilidade das persoas e das familias que participan nel.

MARCO TEORICO

• Modelo sistémico.
• Modelo de desenvolvemento social de Catalano, Hawkins e colaboradores.
• Modelo de socialización primaria de Oetting e colaboradores.
• Teoría da conduta problema de Jessor e Jessor.


XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Segundo o modelo sistémico o término “sistema” refírese a que as experiencias e condutas dunha persoa están asociadas e dependen da conduta dos outros membros da familia. O enteder á familia como un sistema supón considerar que o todo é máis que a suma das súas partes. Isto é, as condutas dun individuo non se poden entender separadas do resto da súa familia. A familia é o sistema social básico, baixo o que se agrupan os membros da familia e os procesos (ex. regras de comportamento, roles, etc) que caracterizan as relacións entre os membros, e todos son recíprocamente independentes.
A premisa fundamental da teoría da socialización primaria é que “aínda que a base biológica da conduta humana é incuestionable, esencialmente tódalas condutas sociais humanas son aprendidas ou teñen compoñentes principias que son aprendidos. Esta teoría céntrase na aprendizaje de normas. A familia é o primeiro elemento de socializacoón primaria para o neno. (oeting)

A teoría da conduta problema baséase en tres sistemas explicativos: a personalidade, o ambiente e a conduta, todos eles interrelacionados e organizados entre sí para explicar a propensión á conduta problema ou a probabilidade de que a conduta problema ocurra. (Jessor e Jessor). É unha teoría xeral da conduta humana cuio obxectivo é explicar a conduta antisocial a través da especificación de relacións predictivas do desenvolvemento, dando gran relavancia ós factores de risco e protección. O boxectivo deste modelo é explicar e precedir o comenzo, escalada, mantemento, desescalada e abandono ou desistir de facer aquelas condutas que son de gran preocupación para a sociedade, como a delincuencia e o uso de drogas ilegais. (Catalana)

AVALIACIÓN

Cuantitativa

Realízase de acordo cos seguintes indicadores:
¬ Asistencia.
¬ Avaliación dos monitores do curso.
Para iso utilízanse os seguintes instrumentos:
- Folla de rexistro de asistencia/participación nos talleres

Cualitativa

Inclúe a realización dun cuestionario inicial co que se pretende coñecer cales son as habilidades educativas dos pais no momento de incorporarse ao programa. Este mesmo cuestionario volverase aplicar ao finalizar o taller (ao final da última sesión), para comprobar as modifiacións producidas nas seguintes variables: coñecementos relevantes en prevención, implicación en tarefas de supervisión e apoio aos fillos, xestión familiar (establecemento de normas e responsabilidades entre os compoñentes da familia), habilidades de comunicación e capacidade de negociación e para a resolución de conflitos, escala de satisfacción do taller.

INDICADORES

Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Número de participantes
Asistencia
Inicio do programa e durante

Población diana. Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Durante el programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa e grao de interese Final ActividadeDIFUSIÓN / ORZAMENTO
ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Outros - Escritos ós centros escolares
Páxina web

Ingresos previstos:
Subvenciones
DXIXSP 4.688,25
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0.00
Deputación Provincial 0.00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 246,75
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 4.935,00

Gastos previstos:
Persoal 4.725,00
Colaboracións 0.00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 210,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 4.935,00MATERIAL A UTILIZAR

Tipo de material Número
Boletín 50
CD-DVD 4
Folleto 50
Páxina web 1
Outros - Cadernos alumnos 50
Outros - Guías Profesores 1
Outros - Comunicados Prensa 4
Outros - Fotocopias 125
Outros- Guias 50
Outros – Carpetas documentación 50

COORDINACION.- Cos equipos de orientación dos centros educativos, cos servizos sociais do Concello e coa UAD


---------------------------------------

MEMORIA DO PROGRAMA ENTRE TODOS


IDENTIFICACION DO PROGRAMA

ÁMBITO: FAMILIAR
PROGRAMA: ENTRE TODOS (Familias con Hijos con Problemas de Conducta))
TIPO: Indicada

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociacion sen animo de lucro
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Familiar
TIPO DE PREVENCIÓN: Indicada
TIPO DE PROGRAMA: Nuevo
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 02-01-14 DATA FIN: 31-12-14
DURACIÓN (MESES): 12 meses
ENTORNO: Concello de Carballo
A Coruña

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

Poboación total: 31.466
Padrón do ano: 2.013

POBOACIÓN DESTINATARIA

Poboación potencial beneficiaria: 100
Poboación total destinataria: 20
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Nivel cultural: Medio baixo
Tipo de colectivo Número

Pais/Nais 10
Menoresen risco 10

3.3.1. XUSTIFICACIÓN

Os adolescentes en risco supoñen un sector da poboación que, polas súas circunstancias vitais (fracaso escolar, problemas de conduta, inicio ao consumo frecuente de drogas, dificultades familiares etc.), precisan dunha especial atención desde as institucións e recursos sociais.
Respecto ao consumo de substancias nos adolescentes, os consumos de carácter recreativo estanse configurando como un elemento articulador dos estilos de vida de moita xente nova, e o que é peor, de moitos adolescentes, nos cales esta forma de consumo se está a converter nun elemento central nas súas formas de ocupación do tempo libre.
Hai que destacar que os consumos recreativos están banalizados na nosa sociedade, en que consumir é un valor en alza.
O traballo de prevención indicada das drogodependencias, busca a implicación das familias dos adolescentes en situación de risco e a creación de circunstancias e oportunidades que faciliten un proceso de cambio. Un traballo que se basea no desenvolvemento de factores de protección e na redución dos factores de risco asociados ao uso ou abuso de drogas.
En especial busca identificar os factores de risco e protección arredor dos cales estruturar a intervención. Para isto sérvese dunha estratexia global, baseada na coordinación e colaboración dos axentes sociais e das institucións implicados.

MODELO TEORICO

- Modelos basados na familia e no enfoque sistémico.
¬ Modelo de estilos de vida e factores de risco que o condicionan (CALAFAT, A, et al., 1985, CALAFAT, A. et al., 1986, CALAFAT, A. et al., 1992).

XUSTIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS SELECCIONADA

Segundo este modelo o término “sistema” refírese a que as experiencias e condutas dunha persoa están asociadas e dependen da conduta dos outros membros da familia. Ó enteder á familia como un sistema supón considerar que o todo é máis que a suma das súas partes. Isto é, as condutas dun individuo non se poden entender separadas do resto da súa familia. A familia é o sistema social básico, baixo o que se agrupan os membros da familia e os procesos (ex. regras de comportamento, roles, etc) que caracterizan as relacións entre os membros, e todos son recíprocamente independentes.

3.3.2. OBXECTIVOS

A) OBXECTIVO XERAL

Desenvolver mecanismos para evitar que os meno- res que presentan un consumo ocasional de drogas deriven cara a un problema de adicción, mediante a creación do grao necesario de motivación que predispoña a familia e o adolescente ao cambio e a unha reconsideración dos problemas e das súas causas.

B) OBXECTIVOS ESPECÍICOS

¬ Facilitar que o menor desenvolva a súa autonomía persoal (autocontrol das reaccións emocionais e coñecemento persoal).
¬ Conseguir a mellora das relacións co ámbito familiar e o grupo de iguais.
¬ Reducir o número de condutas disrupti- vas no fogar.
¬ Acompañar ao menor a través dos estadios de cambio e aumentar a conciencia da súa problemática respecto aos consumos de drogas.
¬ Adquirir estilos educativos adecuados e eficaces que permitan unha adecuada resolución das situacións problemáticas ou conflitivas.
¬ Mellorar as habilidades de comunicación que permitan reducir as dificultades de comunicación e de relación existentes na familia.

METODOLOXÍA

O traballo desenvólvese nun formato de entrevista de terapia familiar, que ten a súa base teórica no paradigma sistémico.
Nas sesións de terapia familiar participan todas aquelas persoas que teñen algunha implicación na situación de demanda. É fundamental o papel da familia no proceso de cambio, polo que o programa trata de establecer e manter un cambio non só no adolescente, senón na familia e no seu contexto, para axudalos a normalizar a situación de crise pola que están pasando.

As sesións terapéuticas realízanse cada 15 días, ou semanalmente se a situación é moi crítica, e a medida que se avanza na intervención poden ir espazándose a unha frecuencia mensual ou bimensual.

Habitualmente este traballo terapéutico ten unha duración media de seis sesións, en que se realiza:

a) Traballo cos adolescentes. Analizando a súa situación, as súas inquietudes e centrándose nos seus comportamentos e nas consecuencias que estes teñen no presente. Ademais das entrevistas, os adolescentes responden a unha batería de cuestionarios que permiten facer unha avaliación de diferentes aspectos relacionados con eles e coa súa familia.

b) Traballo coas familias. Fomentando o apoio aos fillos e modificando aquelas estruturas e prácticas da convivencia que dificultan o acercamento a solucións satisfactorias para todos. Inclúe ademais das sesións de terapia, intervencións no domicilio familiar xa sexa en situacións de crise ou para apoiar a adquisición de habilidades.

c) Traballo conxunto con adolescentes e pais/nais. É un tempo de encontro e escoita.

É fundamental á hora de deseñar a intervención ter en conta a familia, establecendo conxuntamente con ela os obxectivos concretos que se pretenden alcanzar. Estes obxectivos deben ser alcanzables, xa que a súa consecución facilitará a percepción por parte da familia de que se producen cambios positivos e de superación de dificultades.

ACTIVIDADES

Nome Actividade: ENTRE TODOS
Poboación Participante: 20
Tipo Actividade: Formación

AVALIACIÓN
Cuantitativa

Realízase de acordo cos seguintes indicadores:
¬ Asistencia.
¬ Avaliación dos monitores do curso. Para iso utilízanse os seguintes instrumentos: Folla de rexistro de asistencia/participación nos talleres

Cualitativa
Inclúe a realización dun cuestionario inicial co que se pretende coñecer cales son as habilidades educativas dos pais no momento de incorporarse ao programa. Este mesmo cuestionario volverase aplicar ao finalizar o taller (ao final da última sesión), para comprobar as modifiacións producidas nas seguintes variables: coñecementos relevantes en prevención, implicación en tarefas de supervisión e apoio aos fillos, xestión familiar (establecemento de normas e responsabilidades entre os compoñentes da familia), habilidades de comunicación e capacidade de negociación e para a resolución de conflitos, escala de satisfacción do taller.

INDICADORES
Indicadores Instrumentos Momentos

Poboacion diana. Variables intermedias

Número de participantes
Asistencia
Inicio do programa e durante

Población diana. Variables relacionas con drogas
Actitudes e crenzas respecto ó consumo de drogas
Durante el programa
Variables relac. Con el programa Satisfacción co programa e grao de interese Final Actividade


ORZAMENTO E MATERIAIS
Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Outros - Comunicados de Prensa
Páxina web

Ingresos previstos:
Subvenciones
DXIXSP 5.685,75
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 299,25
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros
TOTAL: 5.985,00.-

Gastos previstos:
Persoal 5.755,00
Locais 0.00
Equipamento 0.00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis.) 230,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0.00
Material funxible 0.00
Outros 0.00
TOTAL: 5.985,00


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número
Boletín 20
CD-DVD 6
Folleto 20
Páxina web 1
Outros - Manuais Alumnos 20

COORDINACION.- Orientadores de centros escolares, profesionais do servizos sociais do Concello, do centro de saude e UAD.

MEMORIA DO PROGRAMA TRANSVERSAL AMBITO INFORMACION-SENSIBILIZACION

PROGRAMA TRANSVERSAL

ÁMBITO: COMUNITARIO
PROGRAMA: PROGRAMA INFORMACIÓN-SENSIBILZACIÓN
TIPO: Universal

NOME DA ENTIDADE: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO
TIPO DE ENTIDADE: Asociación sen animo de lucro
ÁREA DE INTERVENCIÓN: Prevención
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Información-Formación a jóvenes y familias
TIPO DE PREVENCIÓN: Universal
TIPO DE PROGRAMA: Continuación
NOME DO RESPONSABLE: Vázquez Gómez, José Manuel
DATA INICIO: 03-01-2014 DATA FIN: 31-12-2014
DURACIÓN (MESES): 12 meses

Poboación total: 31.466 Padrón do ano: 2013

POBOACIÓN DESTINATARIA

Poboación potencial beneficiaria: 12.000
Poboación total destinataria: 9.700
Nivel cultural: Medio-Medio
Poboación destinataria por tipos de colectivos:
Tipo de colectivo Número
Pais/Nais 1.200
Adolescentes e xóvenes 8.000
Drogodependentes 400
Persoas respons.familiar 100

XUSTIFICACIÓN

As intervencións de tipo informativo e sensibilizador tratan de difundir, comunicar e transmitir mensaxes preventivas eficaces, dirixidas á poboación xeral ou a grupos específicos desta poboación. Para conseguilo centran os seus esforzos en desenvolver e promover a utilización de estratexias, métodos e actuacións que aseguren, tanto a calidade das mensaxes transmitidas, como a eficacia dos instrumentos utilizados para a súa difusión. Tamén pretenden promover a participación da poboación destinataria e a súa implicación no desenvolvemento das accións preventivas.
A realización de actuacións neste ámbito estratéxico responden ao mandato establecido na Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas, que no seu artigo 4 recolle como prioritaria a atención á información e a formación en prevención das drogodependencias.


MODELO TEÓRICO

As intervencións multicompoñentes, baseadas nas propostas teóricas que Becoña (1999) denomina “teorías integrativas e comprensivas”.


XUSTIFICACIÓN DAS TEORÍAS SELECCIONADAS

Os programas multicompoñentes mostráronse eficaces ao incorporar diversos elementos dos modelos teóricos presentados ata agora. Segundo a evidencia derivada da investigación (PENTZ, MA. et al., 1989, HASEN, WB. e GRAHAM, JW, 1992, SLOBODA, Z. 1997, TOBLER, N.1993, TOBLER, N. 1997, SLOBODA, Z. 1997, BELCHER, H. e SHINITZKY, H. 1998), entre os elementos esenciais para asegurar a eficacia dos programas preventivos no ámbito da información formación, destacan os seguintes:
¬ O desenvolvemento e a promoción de normas sociais contrarias ao abuso de drogas no medio onde se aplican as intervencións.
¬ A transmisión de información veraz, baseada na evidencia científica dispoñible e non nesgada por prexuízos ou posicións ideolóxicas ou persoais.
¬ A utilización de fontes de difusión que resulten cribles para os destinatarios da información.
¬ A difusión da información a través de canles que resulten próximas para os destinatarios da información transmitida.
¬ A corrección de percepcións erróneas ou míticas respecto ás distintas drogas, mitos a miúdo populares entre a poboación diana (como é a percepción entre os adolescentes, do carácter normativo e universal do consumo de drogas).
¬ A promoción do adestramento en habilidades sociais e habilidades para a vida.
¬ Adestramento en habilidades de resistencia ás presións promotoras do consumo de drogas.
¬ Utilización de métodos didácticos interactivos, para o desenvolvemento de programas de formación-educación sobre drogas.

OBXECTIVOS XERAIS

¬ Mellorar a calidade da información dispoñible por parte da poboación destinataria acerca das drogas.
¬ Mellorar o nivel de coñecemento da poboación sobre o impacto que as drogas teñen sobre a saúde e o benestar individual e colectivo e os riscos que derivan do seu uso.
¬Sensibilizar á poboación respecto aos problemas que provoca o uso e abuso de drogas.
¬ Incrementar o apoio dos destinatarios das intervencións ás medidas de protección da saúde e de prevención do consumo de drogas.
¬ Modificar as actitudes sociais fronte ás drogas, reducindo a tolerancia/permisividade social cara ao seu uso.
¬ Mobilizar á poboación na busca de solucións e alternativas aos problemas que a súa comunidade ou colectivo presente en relación coas drogas.
¬ Diminuír a prevalencia dos consumos experimentais e nos últimos 30 días das diferentes drogas entre os destinatarios do programa.
¬ Atrasar a idade de inicio ao consumo de drogas.
¬ Reducir a taxa anual de novos consumidores ás diferentes drogas entre os desti- natarios do programa.
¬ Reducir a prevalencia dos consumos problemáticos de alcohol e outras drogas.

¬ Reducir certos comportamentos de risco relacionados co uso de drogas (condución de vehículos ou realización de actividades laborais perigosas baixo os efectos do alcohol ou outras drogas, o consumo simultáneo de drogas, as prácticas sexuais de risco etc.).
-Realizar acordos de reparación de danos con menores derivados dos Xulgados.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

¬ Reducir as actitudes favorables ao uso de drogas.
¬ Incrementar a percepción do risco asociado ao uso das distintas drogas.
¬ Reducir a permisividade social respecto ao consumo.
¬ Aumentar o apoio social fronte a medidas de protección e de prevención.
¬ Incrementar a sensibilización social sobre os efectos, para a saúde ou para a se- guridade, do consumo de drogas.
¬ Modificar as crenzas e mitos sobre os efectos das distintas substancias.
¬ Aumentar a percepción crítica fronte ás estratexias de promoción do uso de drogas.
¬ Reducir a intención de consumir drogas no futuro.
- Facilitar o acceso a tratamentos especializados ás persoas con drogodependencias
- Elaboración e difusión de materiais de información e sensibilización sobre o dano e os riscos do consumo de drogas.
- Reparar danos ocasionados a través de tarefas con menores derivados dos Xulgados.

METODOLOXÍA

Algúns dos aspectos metodolóxicos que deben ser tidos en consideración no desenvolvemento das intervencións informativas, como estratexia para previr os consumos de drogas e as drogodependencias son (ARZA, J. 2006):

 A intensidade da intervención.
 O tipo de axente preventivo responsable da súa difusión.
 O rigor no cumprimento do programa.
 A capacitación de axentes preventivos e de figuras mediadoras.
 A utilización de métodos interactivos.
 As tarefas para casa ou para despois de difundir a información.
 A incorporación de sesións de recordo.
 A adaptación (dos contidos, axentes e métodos) á poboación diana.
No ámbito particular das estratexias informativas existen uns principios didácticos que deben ser respectados:

 Información veraz, de calidade e ben presentadaa.
 Adaptación da información aos receptores.
 Uso de canles de difusión que resulten cribles para os destinatarios
 Elección dun emisor adecuado.
 Manexar adecuadamente a magnitude dos perigos e as ameazas presentadas.
 Ofrecer alternativas.
 Centrarse máis nos efectos a curto prazo.
 Corrixir as percepcións erróneas ou mitos respecto ás diferentes drogas e en particular daquelas presentes entre a poboación diana.
 Utilizar un profesor.


ACTIVIDADES

1- Servizo Información-Orientación e Asesoramento ó toxicómano e familias

Tipo Actividade: Difusión e sensibilización
Población Participante: 500

2- Charlas informativo-formativas

Tipo Actividade: Difusión e sensibilización
Población Participante: 200

3- Campaña Prevención Consumo de Alcohol

Tipo Actividade: Difusión e sensibilización
Población Participante: 3000

4.- Campaña Prevención Consumo de Haxís

Tipo Actividade: Difusión e sensibilización
Población Participante: 3000

5.- Campaña Prevención Consumo de Cocaína

Tipo Actividade: Difusión e sensibilización
Población Participante: 3000.

AVALIACIÓN

Cuantitativa

A través da observación e mediante rexistros de participación, número de entidades e organizacións implicadas no desenvolvemento do programa, número de xuntanzas realizadas, material elaborado, material distribuido, número de charlas e difusión nos medios de comunicación, mediante protocolo de derivación e enquisas, a través do número de visitas, de chamadas, de correos electrónicos recibidos e enviados, perfil dos usuarios, número de derivacións a centros de rehabilitación, número de entradas realizadas á páxina web, número de revistas editadas, número de publicacións realizadas.

Cualitativa:

A través da observación e feed-back utilizando indicadores relacionados coas valoracións, opinións e suxerencias de mellora por parte dos participantes, nivel de interese, repercusión social, nivel de sensibilización, satisfacción e compromiso da poboación, valoración, nivel de cumprimento dos obxectivos, eficacia do servizo e satisfacción dos usuarios

INDICADORES

Indicadores instrumentos momentos
Poboacion diana. Variables intermedias Cuestionarios de satisfaccion O final dunha actividad
Variables relac. Con el programa Nº de participantes Incio programa
Final actividad
Variables relac con la comunidad Perfil dos asistentes Durante el programa
Variables sociodemograficas Datos obtenidos mediante enquisas, noticias prensa Inicio do programa

ORZAMENTO E MATERIAIS

Difusión do programa:
Material impreso
Medios de comunicación
Páxina web
Presentación institucional

Ingresos previstos:
Subvenciones
DXIXSP 12.369,00
Admón. Autonómica (outras Consellerías) 0,00
Deputación Provincial 0,00
Admón. Central 0,00
Concello, Mancomunidade 651,00
Outros Organismos públicos 0,00
Entidades Privadas 0,00
Outros 0,00
TOTAL 13.020,00

Gastos previstos:
Persoal 11.645,00
Locais 0,00
Equipamento 0,00
Material divulgativo-formativo (folletos, carteis...) 1.375,00
Prensa, Revista, Libros (Documentación) 0,00
Material funxible 0,00
Outros 0,00
TOTAL: 13.020,00


MATERIAL A UTILIZAR
Tipo de material Número
Boletín 9.000
CD-DVD 6
Folleto 9.000
Póster 10
Páxina web 1
Vídeo 10
Outros - Guías 3.000
Outros - Dípticos 9.000
Outros - Octavillas 9.000
Outros - cuñas de radio 8
Outros - comunicados de prensa 3
Outros - Discos 'Controlate' 800
Outros - Carteis Prohibido venta alcohol a menores 70

COORDINACION.- Responsables de asociación deportivas, culturais, de lecer e mediadores xuvenis.MEMORIA PROGRAMA NO AMBITO XUDICIAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES DO PROGRAMA DA AXUDA XURIDICO SOCIAL O MENOR E FAMILIAS

INICIO, SITUACION E HORARIOS DE ATENCION
O PAXS da Asociación Antidroga Vieiro, foi posto en funcionamento dende o ano 2001, inicióuse a causa da grande demanda que existia na zona debido os moitos consumidores de drogas que había , así como de unha importante poboación de xente marxinal. O centro de atención deste programa ubícase na sede desta entidade.
Para a implementación deste servizo utilizáronse as instalacións onde se encontra ubicado o local social da entidade, que conta cunha sala de espera, unha sala de reunións dotada de mobiliario necesario (mesas, cadeiras e estanterías) e dous despachos equipados con dous ordenadores, equipo multifunción, teléfono, archivadores e armarios.
Para o desenvolvemento, coordinación e difusión deste programa utilizamos, ademáis do material funxible necesario, diverso material informativo impreso e audiovisual (carteis, folletos, dípticos, etc
Numero de despachos: 1
Días de atención o público deste programa: de luns a venres todos os días de ano
Horario: de mañá: de l0,00 a 13,30 horas e de 17,00 a 19,30 horas pola tarde
Ubicación do centro: esta situado na calle Vázquez de Parga, 119 Bloque 4º Bajo Dcha.- 15100 CARBALLO (A Coruña)
Telófono: 981756161
Correo electrónico: vieiro@vieiro.org
CIF G15346315

CONCELLOS E HABITANTES NOS QUE SE LEVA A CABO O PROGRAMA
A poboación destinataria do programa está comprendida nunha franxa de idade entre os 18 e os 52 anos, pertencentes a un medio ubicado entre o rural e o urbano e a unha clase media-baixa; presentan un nivel cultural predominantemente baixo.
As drogas máis utilizadas son a cocaína, heroína, cannabis, marihuana e alcohol e a alarma social é importante debido a frecuente comisión de delitos.
O contorno do PAXS da Asociación Antidroga Vieiro de Carballo comprende a área de saúde que abarca dende Laracha ata Fisterra englobando as Comarcas de BERGANTIÑOS, SONEIRA E FISTERRA que comprende os Concellos de: Carballo, Coristanco, Laracha, Malpìca, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Laxe, Camariñas, Muxía, Vimianzo, Zas, Cee, Corcubión, Dumbria e Fisterra que conta cunha poboación aproximada de 111.361 habitantes, adicados fundamentalmente ao sector servizo, construcción, industria, pequeno comercio e pesca.
Contamos cunha poboación moi extensa debido a que comprende 3 comarcas. Predomina nestas comarcas unha poboación marxinal e outra bastante extensa dedicada a pesca, nas cales o nivel de estudos a bastante precaria. Case todos os concellos teñen que ver moito coa costa, sendo os seus recursos económicos moi escasos.

HABITANTES DAS COMARCAS E CONCELLOS
PADRON DO 2013
COMARCAS CONCELLOS HABITANTES TOTAL
BERGANTIÑOS 69.908
Carballo 31.366
Laracha 11.375
Coristanco 6.875
Malpica 6.178
Ponteceso 5.964
Cabana 4.716
Laxe 3.434
SONEIRA 18.706
Camariñas 5.784
Vimianzo 7.849
Zas 4.983
FISTERRA 22.747
Cee 7.808
Corcubión 1.654
Dumbría 3.216
Fisterra 4.907
Muxía 5.162
TOTAL HABITANTES 111.361 111.361


PERSOAL DEDICADO O PROGRAMA

O Servizo está atendido polo seguinte persoal:

Nome Titulación Horas
Sema Posto Salario Tipo
Contrato
Mª José Dosil Parafita Educ.Social 30 A.Xeral 770.90€ Indifinido
JoséM.Vázquez Gomez Tec. Drog. 30 Coordinador Colaborador
José MªArán Rodriguez Dirc.Comun 2 Act.Xeral Colaborador


ACTIVIDADES REALIZADAS

USUARIOS ATENDIDOS NO ANO 2013
NOVOS XA REXISTRADOS TOTAL
39 44 83
HOMES MULLERES HOMES MULLERES HOMES MULLERES
37 2 39 5
76 7


DISTRIBUCION DE USUARIOS POR CONCELLOS Concello Número usuarios
Laracha……………………………. 7
Laxe……………………………….. 1
Carballo……………………………. 29
Coristanco…………………………. 11
Malpica……………………………. 6
Ponteceso…………………………. 3
Cabana…………………………….. 3
Camariñas…………………………. 11
Zas………………………………… 3
Cee………………………………… 1
Fisterra……………………………… 5
Muxia……………………………….. 2
Carnota……………………………… 1

-------------
TOTAL POR CONCELLOS 83
============================

INTERVENCIONS REALIZADAS
A C T I V I D A D E S
C o n c e p t o Número
Entrevista con usuario ou familiares……………………….. 111
Contacto con avogado……………………………………..…….. 108
Redacción de escrito xurídicos……………………………. 41
Solicitudes de informes terapéuticos………………………. 23
Xestión en xuzgados………………………………………. 21
Xestión en centros penitenciarios…………………………… 2
Xestión ante outo organismo público………………………. 7
Solicitud suspensión sanción administrativa……………...... 16
Contacto con outo dispositivo do PGD…………………….. 1
Solicitude de idulto…………………………………………. 2
Solicitude de suspensión de condena……………………….. 7
Solicitude de sustitución de pena……………………………… 9
----------------
TOTAL…………………………………… 348
=====================================


PROCESOS ABERTOS POR TIPO DE PROCEDEMENTO
Tipo de procedemento Número procesos

Procedementos Penais…………………………… 41
Procedementos Civis…………………………… 1
Procedementos Administrativos……………….. 48
-----------------
TOTAL 90
==================================


PROCESOS PENAIS ABERTOS POR TIPO DE DELITO


Tipo de delito Número procesos
Lesións………………………………………………… 11
Furto…………………………………………………… 3
Roubo…………………………………………………. 11
Furto ou roubo de vehículos…………………………… 2
Tráfico de drogas………………………………………. 2
Delito contra a seguridade do tráfico………………….. 6
Homicidio………………………………………………. 1
Falsedades………………………………………………. 2
Resistencia a la autoridad, atentado…………………….. 2
Quebrantamiento de condena………………………..,..,.. 1
-----------------------
TOTAL PROCESOS PENAIS 41
=====================================ROCESOS PECHADOS POR MOTIVO DE SAIDA

Motivo saida Número procesos
Solución problemática…………………………… 65
Dependencia de centro penitenciario………….... 6
Defunción………………………………………. 3
Abandono………………………………………. 3 -------------
TOTAL PROCESOS PECHADOS 77
=====================================
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS NOS PROCEDEMENTOS

Celebración de xuizos…………………………….. 20
Sentenzas…………………………………………. 23
Ingresos en prisión………………………………… 5
Concesión suspensión sanción administrativa……. 11
Nova detención…………………………………… 1
Concesión liberdade condicional………………….. 1
Concesión suspensión condena……………………. 1
--------------------

TOTAL 62
==========================
PERFIL DOS NOVOS USUARIOS
SEXO TOTAL 0/0

Home 37 94,9
Muller 2 5,1

ESTADO CIVIL
Solteiro 28 71,8
Casado 5 12,8
Viudo 1 2,6
Separado 5 12,8

FONTE PRINCIPAL DE REFERENCIA
Iniciativa do suxeito 5 12,8
Familiares e amigos 5 12,8
Outros serizos de droga da Xunta 27 69,2
Forzas de Seguridade 2 5,1

NIVEL DE ESTUDOS
Ensinanza primaria incompreta 15 38,5
Ensinanza primaria compreta 14 35,9
Ensinanza secundaria 1ª etapa 6 15,4
Ensinanza secundaria 2ª etapa 4 10,3

FONTE PRINCIPAL DE INSGRESOS
Actividad laboral 12 30,8
Actividades marxinais 1 2,6
Prestacions sociais 7 17,9
Prestacions desemprego 5 12,8
Axuda familiar 1 2,6
Outros 13 33,3

SITUACION LABORAL
Cont.indefinido ou cta. propia 2 5,1
Contrato temporal 7 17,9
Coa sua familia sen solde 1 2,6
Parado sen traballo anterior 3 7,7
Parado con traballo anterior 20 51,3
Incapacitado permanente. Pens. 2 5,1
So labores do fogar 1 2,6
Outros 3 7,7

CONTINUA ESTUDANDO
Continua estudando 1 2,6
Non 38 97,4

CONVIVENCIA
So 7 17,9
Cos país 20 51,3
Coa parella únicamente 3 7,7
Coa parella e fillos 7 17,9
Outros 2


DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO

Heroína 28 71,8
Cocaina 6 15,4
Cannabis 3 7,7
Alcohol 2 5,1

EDAD TOTAL 0/0


20-24 2 5,1
25-29 7 17,9
30-34 5 12,8
35-39 8 20,6
40 ou máis 17 43,6


EDAD INICIO CONSUMO DE DROGAS
0-14 4 10,3
15-18 20 51,3
19-24 11 28,2
25-29 2 5,1
35-39 2 5,1

EDAD PRIMER DELITO
Sen delito 20 51,3
1-16 1 2,6
17-19 5 12,8
20-24 5 12,8
25-29 4 10,3
30-34 2 5,1
35-39 1 2,6
40 ou máis 1 2,6

PROGRAMA DE TRATAMENTO
Sen programa 7 17,9
Acogida 3 7,7
Uad/ep libre de drogas 10 25,6
Ct-libre de drogas 1 2,6
Uad/ep-Metadona 18 46,2

=====================================================


Reunions de coordinacion con dispositivos da rede de salude mental
Debido a dilatada experiencia que ostenta a Asociación Antidroga Vieiro no tema da Axuda Xurídica e dado que se ven desenvolvendo dende o ano 1991 este programa, tanto a rede como esta entidade estamos con contacto permanente para levar a cabo calquer tipo de colaboración que se precise.
Independentemente da colaboración da rede de Saúde Mental, tamén estamos en contacto permanente cos seguientes organismos: Xuíces, Fiscais, Garda Civil, Policía, Centros Penitenciarios, Xuíces de Menores, etc.

RECLAMACIÓNS
Dende que entrou en funcionamento o servizo de atención xurídico-social ao toxicómano, non se presentou nengún tipo de queixa, suxestión ou reclamación por parte dos usuarios.
CONVENIENCIA DO PROGRAMA
Dada a extrema complicación dos problemas derivados das drogodependencias no ámbito da saúde que comprende as comarcas de Bergantiños, Soneira e Fisterra no tema xurídico, fai que se siga poñendo en funcionamento os instrumentos de asesoramento e orientación técnica e profesional que poidan dar solución a ditos problemas mantendo así o Servizo de Información e Orientación Xurídico Social de Axuda ó Drogodependente a instancias da Xunta de Galicia e seguindo as directrices da Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial un servizo constituído para orientar axeitadamente ó toxicómano e, por extensión, a súa familia, cara a súa recuperación e reinserción sociolaboral, en estreita colaboración cos centros terapéuticos, unidades asistenciais, xuíces, fiscais, avogados, equipos de tratamento de centros penitenciarios, etc. A finalidade deste programa consiste en que osusuarios teñan unhas garantías mínimas na súa relación e asistencia coa xustiza en materia administrativa, penal, civil,laboral, etc

OBXECTIVOS
XERAIS

Facilitar información as persoas afectadas os órganos xudiciais que van adoptar decisións relacionadas coa situación xurídica dos mesmos.
Orientar ó afectado e a súa familia dos recursos da rede xeral sociosanitaria coa finalidade de facilitar a sua posterior incorporación na sociedade.
Facilitar medios materiais e humanos para atención a drogodependentes e familias con problemas tanto xurídicos como sociais.

ESPECÍFICOS

Mellorar a atención das persoas afectadas polos problemas das drogas
Realizar unha de apoio dentro do órgano xudicial para os toxicómanos con problemas legais.
Ofrecer información veraz, confidencial e anónima sobre temas xurídico-sociais os drogodependentes co fin de que poidan entender con claridade ó que se poden enfrentar para unha mellor resolución do problema.

Informar e orientar ós afectados e ás súas familias sobre o seus dereitos e a súa realidade xudicial.
Coordinar con avogados, procuradores, forenses e xuíces que interveñan no proceso xudicial na percura de solucións axeitadas.

METODOLOXIA
Trátase dun programa de atención, información, orientación e seguemento de usuarios de drogas con problemática legal.
O principal método de traballo é a información e atención directa individualizada a usuarios e familias presándolle asesoramento, seguemento e intervención en xulgados, comisarías, centros penitenciarios e administración. As intervencións son confidenciais e anónimas.
Nas intervencións cos afectados así como coas familias respéctanse: o dereito á confidencialidade, e o anonimato.
No desenvolvemento deste programa diferenciamos dúas fases:
1.- A realizada para atender, informar, asesorar e apoiar ós afectados e as súas familias sobre temas legais
2.- A de seguemento do proceso xudicial e intervención en xulgados, comisarías, abogados, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, etc para axilizar o proceso en curso.

O servizo realízase nos locais da asociación Vieiro e nos despachos dos avogados colaboradores do programa.
O servizo é gratuíto. Os días de atención ó público son: de luns a venres en horario de 10 a 13,30 e de 17 a 19,30, prestando atención noutros horarios se o require o caso.

AVALIACION
Para levar a cabo esta avaliación tivemos en conta o nivel de funcionamento e de eficacia do servizo, o nivel de satisfacción dos usuarios e a valoración por parte dos mesmos. O instrumento elaborado consitiu nun cuestionario que comprendiu un total
de 6 items. O tempo medio de pasación foi de 5 minutos.
O 90% dos usuarios considerou o servizo de moi útil, ó 75% dos usuarios resolvéuselle a súa situación xurídica, á case totalidade dos usuarios do servizo confirman que o mesmo lle foi de gran utilidade para axudarlle a resolver os problemas xurídicos, cualificando de moi eficiente o servizo o 90% dos enquisados.
Atendéronse 83 usuarios dos que 76 (91,5%) foron homes e 7 (8,5%)eran mulleres. A idade media está comprendida entre os 18 e os 52 anos. O estado civil é: dun 71,8% solteiros, 12,8% casados e o 12,8% divorciados e viuvos 2,6 %. A fonte de referencia é dun 12,8% por iniciativa dosuxeito, o 12,8% de familiares e amigos e o 69,2% da UAD de Carballo e Forzas de Seguridade 5,1%
O nivel de estudos dos usuarios: 0 38,5 % teñen a enseñanza obrigatoria incompreta, o 35,9% a enseñanza obrigatoria compreta, e o 25,7% ten feito a ESO.
Hai que destacar que algunhas destas persoas fixeron uso varias veces do programa debido a que alguns deles teñen acumulado varios expedientes por temas relacionados coa xustiza e a administración debido sobre todo a que a maioria deles son persoas en situación maxinal

# Enlace permanente a este contenido
Utiliza este enlace para copiar como acceso directo o para añadir a favoritos.
 

< Volver >


Patrocinan: